tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ceny biletów

Ceny biletów

Bilet normalny: 7,00 zł
Bilet ulgowy: 5,00 zł
Bilet familijny (dwie dorosłe osoby + dzieci): 10,00 zł
Bilet grupowy (od 15 do 30 osób): 30,00 zł
Opłata za wynajęcie przewodnika: 20,00 zł
Dniem wolnym od opłaty jest środa.

Ceny biletów obowiązujące w KinoPorcie (Łaźnia 2):

Bilet normalny: 15 zł

Bilet ulgowy: 12 zł

Mieszkańcy Nowego Portu: 10 zł

Seniorzy: 10 zł

Rodzinny:10 zł

promocyjny: 10 zł

bezpłatne,


Wstęp bezpłatnyna wszystkie Wydarzenia przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie:

- pracownikom i współpracownikom Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku (zgodnie z listą sporządzoną przez Dyrekcję Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA) wraz z jedną osobą towarzyszącą. Bilety bezpłatne będą wydawane jedynie w przypadku gdy w momencie rozpoczęcia projekcji w kasie pozostaną dostępne bilety na daną projekcję.

- rezydentom Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z jedną osobą towarzyszącą .Bilety bezpłatne będą wydawane jedynie w przypadku gdy w momencie rozpoczęcia projekcji w kasie pozostaną dostępne bilety na daną projekcję.

-dzieciom do lat trzech pod opieką rodzica,

- odznaczonym Orderem Orła białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,

- wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

- członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki „aica”,

- dziennikarzom posiadającym akredytację gazety, czasopisma lub innego publikatora  o tematyce artystycznej.

 

Prawo do nabycia biletu ulgowego na Wydarzenia przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która:

- jest uczniem szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej,

- jest studentem uczelni wyższej,

- jest doktorantem,

- jest posiadaczem Karty do Kultury,

- jest nauczycielem szkoły podstawowej, ponadpodstawowej albo wychowawcą placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, resocjalizacyjnych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony działacz Kultury”.

 

Bilet rodzinny:

Obowiązuje podczas seansów oznaczonych jako KINO RODZINNE- 1 bilet przysługuje 1    osobie. Prawo do nabycia biletu rodzinnego ma każda osoba chcąca wziąć udział w seansie oznaczonym jako KINO RODZINNE.

Prawo do nabycia biletu rodzinnego na wydarzenia filmowe w kinie KinoPort przysługuje każdej osobie objętej Kartą Dużej Rodziny za okazaniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie.

Bilet dla mieszkańca:

Prawo do nabycia biletu dla mieszkańców na Wydarzenia przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która jest osobą zameldowaną na terytorium Gminy Miasta Gdańska dzielnicy Nowy Port.

Bilet dla seniora:

Prawo do nabycia biletu dla seniorów na Wydarzenia przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która ma co najmniej 60 lat, jak również emerytom.

Bilet promocyjny:

Prawo do nabycia biletu promocyjnego ma każda osoba spełniająca warunki danej promocji. Obowiązuje podczas seansów promocyjnych.

 

 W ramach organizowanych przez „KinoPort” Wydarzeń w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie  przewiduje się możliwość zakupu biletów na Wydarzenia na zasadach promocyjnych.

O objęciu danego Wydarzenia wstępem na zasadach promocyjnych decyduje wyłącznie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA zobowiązuje się informować o rodzaju promocji obowiązującej w ramach danego Wydarzenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących danego Wydarzenia, w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.laznia.pl oraz w promocyjnych materiałach drukowanych.

Przewiduje się następujące rodzaje promocji dotyczące cen biletów na Wydarzenia:

Seanse bezpłatne:

-promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „Seanse bezpłatne” lub „0 zł”,

-promocją objęte są wyłącznie pojedyncze bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,

- w ramach promocji wstęp na Wydarzenia jest bezpłatny za okazaniem biletu odebranego w kasie,

- bilety bezpłatne będą wydawane w kasie kina pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia według kryterium kolejności przybycia widzów aż do wyczerpania miejsc.

  Seanse bezpłatne na zamówienie:

  1. promocja kierowana jest wyłącznie do grup zorganizowanych przez jednostki edukacyjne publiczne lub prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty zorganizowane,
  2. w ramach promocji wstęp na Wydarzenia mają wyłącznie członkowie grupy zorganizowanej i jest on dla nich bezpłatny,
  3. wydarzenia takie mogą zostać zorganizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na pisemną prośbę osoby uprawnionej do reprezentacji instytucji opiekuńczo-wychowawczej, tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i innych, a także organizacji pozarządowych realizujących program edukacyjny dla dzieci i młodzieży będącej organizatorem grupy. Powyższe stwierdzenia mają zastosowanie z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo do ubiegania się o udzielenie promocji będą miały instytucje z terenu dzielnicy Nowy Port w Gdańsku.
  4. prośba powinna być skierowana do Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed Wydarzeniem.
  5. szczegółowy termin oraz warunki Wydarzenia w porozumieniu ustalą reprezentant Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, kurator-koordynator programu filmowego wraz osobą uprawnioną do reprezentacji instytucji o której mowa w pkt 2 po uzyskaniu zgody  Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.    

  Seanse promocyjne :

-Promocja „10 zł ”

promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako odpłatnych kwotą „10 zł”,

- promocja dotyczy seansów w czwartki.

- promocja dotyczy osób posiadających  aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, orzeczenie o rencie.

- promocja dotyczy opiekuna osoby, która posiada  aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności.

Seanse specjalne:

- promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „Seanse specjalne” w szczególności takich o charakterze edukacyjnym a także z udziałem twórców filmowych i filmoznawców w tym wydarzenie „KinoPasja”.

- promocją objęte są wyłącznie bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,

- w ramach promocji wstęp na Wydarzenia może być:

       -bezpłatny - na zasadach określonych w promocji „Seanse bezpłatne”.

       - częściowo odpłatny -  wstęp wolny od opłat dla osób uprawnionych do    nabycia biletu ulgowego, pozostałe osoby obowiązuje bilet w cenie 10 zł.


Seanse płatne dla zorganizowanych grup:

- promocja kierowana jest wyłącznie do grup zorganizowanych przez jednostki edukacyjne publiczne lub prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty zorganizowane,

- wydarzenia takie mogą zostać zorganizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na pisemną prośbę osoby uprawnionej do reprezentacji instytucji opiekuńczo-wychowawczej,

- prośba powinna być skierowana do  biura kina KinoPort w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej na dwa tygodnie przed Wydarzeniem,

- szczegółowy termin oraz warunki Wydarzenia zostaną ustalone z przedstawicielem grupy przez reprezentanta kina KinoPort,

- przez grupę zorganizowaną rozumiemy grupę osób liczącą nie mniej niż 15 osób znajdującą się pod opieką przedstawiciela grupy,

- grupy liczące do 20-tu osób uprawnione są do nabycia biletów ulgowych,

- grupy liczące powyżej 20-tu osób uprawnione są do nabycia biletów obowiązujących w ramach promocji „10 zł”.

 Przedstawicielowi grupy przysługuje wstęp bezpłatny.

 

Karnet wstępu:

- promocją objęte są wyłącznie bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,

- karnet można nabyć za cenę 90 zł wyłącznie w kasie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2,

- karnet upoważnia do udziału w dziewięciu Wydarzeniach,

- czas ważności karnetu to 6 miesięcy licząc od dnia dokonania zakupu karnetu.

 


 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kraskowska
Odpowiada:Agnieszka Kraskowska
Wytworzył:Agnieszka Kraskowska
Data ostatniej zmiany:2017-02-21 13:50:58

Archiwum

Data Autor
2016-11-03 11:19 Agnieszka Kraskowska zobacz
2014-04-16 15:23 Katarzyna Małecka zobacz
2014-03-11 14:15 Katarzyna Małecka zobacz
2014-01-08 22:19 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1163