drukuj

Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia ZP/63/2018

OGŁOSZENIE O NIE UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: DAZP/261-63/2018; data zamieszczenia: 02.01.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz. 406.)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu upublicznionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiającego.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY
  2. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytucja kultury.
  2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

sukcesywny druk ulotny związany z organizacją wystaw i przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w 2019 roku w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

 

  1. 2) Rodzaj zamówienia:  usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

III. PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

 

IV: NIE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Nie udzielono zamówienia gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-01-02 14:33:13

Archiwum

Data Autor
2019-01-02 14:31 Katarzyna Małecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 101