Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie
drukuj

Udostępnianie danych

 

Dostęp do informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).

Udostępnianie informacji publicznej następuje:

 • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie CUW,
 • poprzez wgląd do dokumentów urzędowych w obecności pracownika CUW na pisemny wniosek osoby zainteresowanej,
 • na wniosek,
 • niezwłocznie i w formie ustnej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

 • drogą listową na adres: Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5,
  83-400 Kościerzyna,
 • osobiście w Sekretariacie CUW,
 • drogą elektroniczną na adres: cuw@powiatkoscierski.com.pl lub
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Informacje, będące w posiadaniu CUW, a nie znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek. Wzór „wniosku o udostępnienie informacji publicznej” oraz „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawcy składającego wniosek o udzielenie informacji publicznej do Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie”, znajdują się w załączniku do niniejszej informacji.

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej:

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniana w tym terminie, CUW powiadamia osobę zainteresowaną o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, CUW powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

 

Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostepnienie informacji zostaje umorzone.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez CUW następuje w drodze decyzji.

 

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej:

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej, CUW miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, CUW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku CUW powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin udostepnienia informacji publicznej rozpoczyna swój bieg od daty zaksięgowania wpłaty naliczonej opłaty w CUW.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawcy składającego wniosek o udzielenie informacji publicznej do Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lucyna Piechowska
Odpowiada:Lucyna Piechowska
Wytworzył:Krystian Krawczyk
Data ostatniej zmiany:2021-03-25 15:06:06

Archiwum

Data Autor
2021-03-24 13:42 Lucyna Piechowska zobacz
2021-03-24 13:42 Lucyna Piechowska zobacz
2021-03-24 13:22 Lucyna Piechowska zobacz
2019-04-29 13:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 605