Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie, zwane dalej „CUW” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej CUW:  https://www.powiatkoscierski.com.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą – dostępność cyfrowa

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 2. Treści niedostępne cyfrowo dotyczą w szczególności:
 • poprawności formatowania plików (nagłówki, tytuły strony i podstrony, akapity),
 • dostępności linków (pusty link lub nieadekwatna treść),
 • na stronie znajdują się pliki niedostępne do odczytu cyfrowego (skany).

 

Dostępność architektoniczna

 1. CUW zajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Świętojańskiej 5, 83-400 Kościerzyna, na parterze oraz I piętrze.
 2. Do siedziby CUW prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych z podjazdem dla wózków inwalidzkich dodatkowo wyposażonym w poręcze. Do drugiego wejścia prowadzi utwardzony i równy chodnik z ulicy, a następnie równe schody składające się z pięciu stopni.
 3. W budynku nie ma windy (bariera pionowa). Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na I piętro CUW.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest wyposażona
  w urządzenie wspomagające.
 5. Obsługa interesanta w CUW odbywa się na parterze oraz I piętrze. Istnieje możliwość obsługi interesanta tylko na parterze.  Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pracownik merytoryczny schodzi na poziom parteru i obsługuje interesanta na parterze.
 6. CUW posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z planem ewakuacji
  i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. Drogi ewakuacyjne posiadają odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie ewakuacyjne.
 7. Nie ma przeszkód do wstępu osobom niepełnosprawnym, którym towarzyszy pies asystujący.
 8. Przed budynkiem CUW wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 1. CUW nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 2. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny
  w formie tablicy informacyjnej. Brak rozkładu pomieszczeń budynku dostępnego
  w sposób dotykowy i głosowy.
 3. Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Informacja o dostępie alternatywnym:

 1. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie
 2. W przypadku niemożliwości maszynowego odczytania informacji o zakresie działalności podmiotu zamieszczonej na stronie internetowej, pracownik CUW odczyta ten teks na głos osobie niewidomej lub słabowidzącej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Każde żądanie lub wniosek musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej (wskazanie sposobu kontaktu),
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia  wystąpienia z żądaniem. W przypadku gdy realizacja żądania nie jest możliwa w tym terminie, osoba je składająca zostanie powiadomiona o przyczynie opóźnienia oraz terminie wykonania żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Pani Lucyna Piechowska, z którą można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej e-mail: cuw@powiatkoscierski.com.pl  lub telefonicznie: 58 686 86 41.

 

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie powyższych terminów lub odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie
 • Adres: ul. Świętojańska 5, 83-400 Kościerzyna
 • E-mail: cuw@powiatkościerski.com.pl
 • Telefon: 58 686 86 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Przygotowanie Deklaracji dostępności (modyfikacja)

 • Deklarację sporządzono dnia 18 marca 2021 r.  
 • Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu walidatora dostępności stron, który dostępny jest pod adresem: https://validator.utilitia.pl .Na dzień sporządzenia deklaracji uzyskano wynik 5,5/10 punktów. Strona jest w pełni zgodna z WCAG2.1 poziom AA.
 • Deklaracja została poddana przeglądowi w dniu 18 marca 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lucyna Piechowska
Odpowiada:Lucyna Piechowska
Wytworzył:Krystian Krawczyk
Data ostatniej zmiany:2021-04-22 11:36:18

Archiwum

Data Autor
2020-10-08 09:59 Lucyna Piechowska zobacz
2020-10-08 09:57 Lucyna Piechowska zobacz
2020-10-08 09:55 Lucyna Piechowska zobacz
2020-10-06 07:56 Lucyna Piechowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 458