Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
drukuj

Zasady realizacji przysługujących praw

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W CISEWIU (dalej: Dom)

 

Na treść niniejszego dokumentu składają się następujące zagadnienia:

 1. Wyjaśnienie treści definicji, które pomogą Państwu zrozumieć zapisy niniejszego dokumentu.
 2. Wskazanie praw jakie przysługują Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1),(dalej:RODO),
  wraz z ich krótką charakterystyką.
 1. Opis zasad realizacji Państwa praw w Domu.

Ad. 1 Wyjaśnienie treści definicji

1) administrator – to Dom, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych,

2) dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której przetwarzane dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3) osoba, której dane dotyczą – to wszystkie osoby, których dane są przetwarzane w Domu: Mieszkańcy Domu, ich rodziny i opiekunowie prawni, pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnych: zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, dostawę towarów, stażyści, praktykanci, wolontariusze, osoby odwiedzające, korespondujące lub w jakikolwiek inny sposób związane z Domem w zakresie przekazywania swoich danych osobowych.

4) podmiot przetwarzający – podmioty świadczące usługi dla Domu związane
z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Dom powierza Państwa dane firmom, które dostarczają i wspierają systemy informatyczne oraz świadczą usługi w zakresie BHP. Z podmiotami tymi Dom zawarł umowę powierzenia danych, na mocy której, podmioty zobowiązały się przetwarzać Państwa dane bezpiecznie, zgodnie z wymogami RODO.

5) Inspektor ochrony danych – to osoba, która czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Domu. Z Inspektorem mogą się Państwo  skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych oraz z realizacją praw  opisanych w niniejszym dokumencie. Dane Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej BIP (https://www.e-bip.org.pl/dpscisewie)
w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 6) Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana z użyciem danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

7) Zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które Dom stosuje przetwarzając Państwa dane osobowe: zgodność z prawem, rzetelność przejrzystość, określenie celu, przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędnie do realizacji celu potrzebna, Dom przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celu i archiwizacji.

8) Odbiorca – to osoby fizyczne lub podmioty, którym na mocy przepisów prawa Dom udostępnia dane.

9) Organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ad. 2 Prawa jakie przysługują Państwu na mocy RODO:

ART. 13 i ART. 14 RODO Prawo do informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Domu:

a) W zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w momencie zbierania od Państwa danych osobowych lub udzielając odpowiedzi na korespondencję, która kierowana jest do Domu, pracownicy informują o sposobie i celach przetwarzania tych danych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo również na stronie internetowej BIP: (https://www.e-bip.org.pl/dpscisewie – zakładka: ochrona danych osobowych) oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku głównego w naszym Domu. Prawo to nie jest realizowane w sytuacji, gdy zakres informacji o przetwarzaniu danych jest Państwu znany.

b) w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy Państwa dane osobowe trafiają do Domu z innych źródeł (nie bezpośrednio od Państwa). W takim przypadku Dom poinformuje Państwa o pozyskaniu tych danych ze wskazaniem ich źródła niezwłocznie, najpóźniej
w ciągu miesiąca. Jeśli Państwa dane zostały wskazane jako dane do kontaktu – Dom poinformuje Państwa o tym fakcie przy pierwszym kontakcie. Prawo to nie jest realizowane w sytuacji, gdy zakres informacji o przetwarzaniu danych jest Państwu znany. Również
w sytuacji gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Państwa danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa.

ART. 15-21 RODO Prawa realizowane na Państwa wniosek:

a) prawo dostępu do danych osobowych: w każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do Domu z wnioskiem (dostępnym na końcu niniejszego dokumentu lub na stronie internetowej BIP (https://www.e-bip.org.pl/dpscisewie – zakładka: ochrona danych osobowych) z zapytaniem czy i w jakim zakresie Dom dysponuje Państwa danymi i dlaczego oraz jak długo będzie w ich posiadaniu (art. 15 ust. 1-3 RODO).  Mogą też Państwo otrzymać kopię swoich danych osobowych we wskazanej  przez siebie formie i określonym we wniosku sposobie jej przesłania.

b) prawo do sprostowania danych: mają Państwo prawo wystąpić do Domu
o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem że wszelkie aktualizacje danych muszą być adekwatne do celu, w którym są przetwarzane. Dane nie związane z celem są danymi nadmiarowymi.

c) prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”: w ramach tego prawa mogą Państwo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy został zrealizowany cel ich zebrania i nie ma podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem. W większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania danych osobowych w Domu są przepisy prawa,
z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został uzgodniony z archiwum państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Prawo to będzie mogło być zrealizowane po upływie tego czasu.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

- prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

- mogą Państwo skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:

 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych,
 • sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • Dom nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO - przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Dom przekaże Państwu informacje w tym zakresie,

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

- z prawa do przenoszenia danych mogą Państwo skorzystać jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub
 w celu wykonania zawartej z Państwem umowy oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),

 - w ramach tego prawa mogą Państwo zażądać by dane osobowe (które zostały przez Państwo dostarczone) zostały przesłane przez Dom bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,

 - realizacja w Domu tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Domu (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Domu, które nie daje Państwu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),

f) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

- w Domu prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Państwa do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO,

- skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych
a w przypadku zadań i obowiązków Domu nałożonych przez ustawodawcę  istnieją prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
 i wolności.

ART. 34 RODO mają Państwo również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO)

 1. prawo to jest realizowane z inicjatywy Domu w sytuacji, gdy doszłoby do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności,
 2. Dom przekazuje Państwu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Państwa danych osobowych,
 • opis zastosowanych lub proponowanych przez Dom środków w celu zaradzenia

   naruszeniom ochrony danych,

 1. art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy Dom jest zwolniony zawiadamiania

          Państwa o zaistniałej sytuacji.

 

Ad. 3 Ogólne zasady realizacji Państwa praw w Domu

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy
  o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania:
 2. a) w sposób tradycyjny – składają Państwo wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w sekretariacie Domu lub przesyłacie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Domu: Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35, 83-440 Karsin,
 3. b) elektronicznie – przesyłają Państwo wniosek elektronicznie na adres e-mail: dps.cisewie@powiatkoscierski.pl
 4. c) ustnie – mogą Państwo złożyć swoje żądanie bezpośrednio Inspektorowi ochrony danych lub innemu pracownikowi Domu. W takim przypadku zostanie spisany protokół zawierający podane przez Państwa dane oraz treść żądania.
 5. Aby nie dopuścić do naruszenia Państwa praw lub wolności spowodowanego naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Państwa uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 6. Jeżeli Dom będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

Sposób i terminy realizacji Państwa praw realizowanych na wniosek
z art. 15-21 RODO

 1. Rozpatrując Państwa żądanie z art. 15-21 RODO Dom zobligowany jest udzielać Państwu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
 2. Dom bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem, czyli:

1)  realizuje wniosek zgodnie z Państwa żądaniem,

2) informuje Państwa o konieczności wydłużenia terminu realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (Dom podaje przyczynę opóźnienia),

3) odmawia realizacji wniosku i informuje Państwa  o powodach niepodjęcia działań,
 o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Opłaty

 1. Co do zasady informacje podawane Państwu przez Dom na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez Dom na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
 2. Jeżeli okaże się, że Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
  w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Dom może:

1) pobrać od Państwa rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo ,

2) odmówić podjęcia działań w związku z Państwa żądaniem.

 

Z uwagi na fakt, że dane osobowe gromadzone w Domu są wymogiem ustawowym
a procesy, w których są one przetwarzane mają podstawę prawną lub niezbędne są do zawarcia umowy, niektóre z powyższych praw nie będą mogły być zrealizowane.

 

W celu skorzystania przez Państwa z praw przysługujących w związku
z przetwarzanymi danymi osobowymi przez Dom należy skontaktować się
z Inspektorem danych osobowych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Miloch
Odpowiada:Elżbieta Miloch
Wytworzył:Łukasz Datta
Data ostatniej zmiany:2019-07-04 14:30:40

Archiwum

Data Autor
2019-07-04 14:28 Elżbieta Miloch zobacz
2019-07-04 14:23 Elżbieta Miloch zobacz
2019-06-18 08:52 Elżbieta Miloch zobacz
2019-06-18 08:51 Elżbieta Miloch zobacz
2019-06-18 08:50 Elżbieta Miloch zobacz
2019-06-18 08:43 Elżbieta Miloch zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 179