Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
drukuj

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (dalej: DOM), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (w dalszej treści zwana Ustawą).

Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu: http://dpscisewie.pl.

Data publikacji: 2015.05.06. Data ostatniej aktualizacji 2020.11.17.

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne cyfrowo dotyczą w szczególności:

 1. Poprawności formatowania plików (nagłówki, tytuły strony i podstrony, akapity).

 2. Dostępności linków (pusty link lub nieadekwatna treść).

 3. Na stronie znajdują się pliki niedostępne do odczytu cyfrowego (skany).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzedzi znajduje się na stronie OnlineOCR.

Aktualnie trwają pracę nad dostosowaniem do standardów WCAG.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ponadto:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 3. Strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków.

 4. Na stronie lub w aplikacji stosowany jest właściwy kontrast pomiędzy tłem a tekstem minimum 4,5 : 1.

 5. Można powiększyć czcionkę dwukrotnie bez utraty widoczności tekstu (np. przy pomocy przycisku ctrl +).

 6. Każdą podstronę lub miejsce na stronie można znaleźć na kilka sposobów.

 7. Istnieje możliwość powiększenia liter oraz zwiększenia interlinii i odstępów między literami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 1. Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

 2. Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu.

 3. Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w alternatywnej formie.

Każde żądanie lub wniosek musi zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (wskazanie sposobu kontaktu).

 2. Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie (adres www).

 3. Wskazanie alternatywnego sposobu udostępnienia informacji (jeśli żądanie tego dotyczy).

Rozpatrzenie każdego żądania lub wniosku dokonywane jest w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku gdy realizacja żądania nie jest możliwa w tym terminie, osoba je składająca zostanie powiadomiona o przyczynie opóźnienia oraz terminie wykonania żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest:

Stanisława Łudzik, z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej e-mail: dps.cisewie@powiatkoscierski.pl lub telefonicznie: 58 687 31 19.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie powyższych terminów lub odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35, 83-440 Karsin.

 2. E-mail: dsp.cisewie@powiatkoscierski.pl.

 3. Telefon: 58 687 31 19.

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zgłosić-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, DOM zapewnia bezpieczny i samodzielny dostęp do siedziby DOMU, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

DOM posiada cztery budynki usytuowane na ogrodzonym terenie. Wejście na teren odbywa się przez bramę wjazdową a do poszczególnych budynków prowadzą wolne od przeszkód terenowych chodniki. Ponadto DOM zapewnia:

 1. Dostępność miejsc parkingowych na terenie DOMU, w tym przy możliwość dojazdu do każdego z budynków.

 2. Przy budynku głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich dodatkowo wyposażony w poręcze.

 3. Przestrzenie komunikacyjne we wszystkich budynkach na poziomie parteru wolne są od barier poziomych i pionowych.

 4. Korytarze, umożliwiające poruszanie się osób na wózku.

 5. Budynek główny wyposażony jest w osobowy dźwig windowy.

 6. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgowe powierzchnie oraz poręcze.

 7. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji i wyposażone są w urządzenia wspomagające.

 8. Możliwość wstępu osobom, którym towarzyszy pies asystujący lub pies przewodnik (odpowiednio poinstruowani pracownicy DOMU).

 9. Na terenie DOMU nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

 10. W DOMU nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 11. DOM posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z planem ewakuacji i oznakowanymi ciągami ewakuacyjnymi.

 12. Ochrona p.poż. – zainstalowano centralny system monitorowania systemu sygnalizacji pożaru. Czujniki ognia i dymu rozmieszczone we wszystkich budynkach, monitorowanie centralne (centralka w budynku głównym), alarm dźwiękowy, niezbędny sprzęt przeciwpożarowy. Konserwacja odbywa się co pół roku a szkolenia pracowników co 5 lat. Wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki w przypadku zagrożenia pożarowego. Drogi ewakuacyjne posiadają odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie ewakuacyjne.

 13. Na terenie DOMU działa system monitoringu wizyjnego. Teren został oznakowany piktogramami informującymi o stosowaniu monitoringu. Rozmieszczono tablice informacyjne o zasadach i sposobach działania systemu monitoringu. Dokładne informacje dostępne są również w sekretariacie w budynku głównym.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 1. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dnia 20 listopada 2020r.

 2. Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie wewnętrznego audytu dostępności cyfrowej strony BIP oraz samooceny przeprowadzonej przy użyciu validatora dostępności stron, który dostępny jest pod adresem: https://validator.utilitia.pl. Na dzień sporządzenia oświadczenia uzyskano wynik 7.8/10 punktów. Strona jest zgodna z WCAG 2.1 poziom AA.

 3. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu 20 listopada 2020r.Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisława Łudzik
Odpowiada:Stanisława Łudzik
Wytworzył:Łukasz Datta
Data ostatniej zmiany:2020-12-16 15:11:09

Archiwum

Data Autor
2020-12-16 15:09 Stanisława Łudzik zobacz
2020-12-16 15:08 Stanisława Łudzik zobacz
2020-12-16 15:07 Stanisława Łudzik zobacz
2020-12-16 15:02 Stanisława Łudzik zobacz
2020-12-16 14:59 Stanisława Łudzik zobacz
2020-12-16 14:55 Stanisława Łudzik zobacz
2020-12-16 14:53 Stanisława Łudzik zobacz
2020-11-20 21:20 Stanisława Łudzik zobacz
2020-11-20 21:16 Elżbieta Miloch zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 262