Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach.

Wykonanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach

Starachowice, dnia 22.06.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. ZAMAWIAJĄCY:
MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM
IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH
Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

zaprasza do złożenia oferty na
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach.”.”

2. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1) opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego;
b) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR);
c) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;
d) nadzór autorski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie: „Specyfikacja zamówienia”.
2) CPV: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

3) terminy wykonania zamówienia: 80 dni od daty podpisania umowy.

4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
a) Przy użyciu poczty elektronicznej.
b) Osoba do kontaktu: Marek Żelazko – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl; tel. 789 730 089

5) termin związania ofertą:
30 dni.

6) opis sposobu przygotowywania ofert:
Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej lub dokumentowej zgodnie z treścią formularza ofertowego – załącznik nr 3.

7) miejsce oraz termin składania ofert:
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych i administracji lub na adres email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl w terminie do 15.07.2021 r. do godziny 14:00.

8) opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane w ogłoszeniu, pozwalające na prawidłowe pod względem technicznym wykonanie zamówienia. Cena podana na ofercie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

9) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena 100%

10) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2.

11) Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami po złożeniu ofert. Negocjacje nie mogą prowadzić do udzielenia zamówienia na warunkach gorszych niż określone w ofercie wykonawcy.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
e) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
f) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
g) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
12) Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach przy ul. Wielkopiecowej 1
b) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
listownie na adres: Marek Żelazko Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice
przez e-mail: marek.zelazko@ekomuzeum.pl
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 18 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach.” prowadzonym w trybie przetargu publicznego;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w art. 8 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, na zasadach określonych w art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;
f) obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny do dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy wybór oferty i zawarcie umowy;
g) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
13) Wykaz załączników.
(1) Specyfikacja zamówienia.
(2) Istotne postanowienia umowy.
(3) Formularz ofertowy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aleksandra Rokoszna
Odpowiada:Marek Żelazko
Wytworzył:Marek Żelazko
Data ostatniej zmiany:2021-07-26 13:08:38

Archiwum

Data Autor
2021-07-13 08:31 Aleksandra Rokoszna zobacz
2021-06-22 09:37 Aleksandra Rokoszna zobacz
2021-06-22 09:36 Aleksandra Rokoszna zobacz
2021-06-22 09:29 Aleksandra Rokoszna zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 370