Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
drukuj

Deklaracja dostępnmości

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1plonsk.pl/

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • strona nie posiada pętli indukcyjnej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 Działania zastępcze: 

 • do czasu wdrożenia rozwiązań systemowych na stronie w tym: napisów na filmach i podpisów pod zdjęciami, braku plików dostępnych cyfrowo, braku odpowiedniej struktury nagłówkowej i nawigacyjnej oraz pętli indukcyjnej będzie realizowany na zapotrzebowanie złożone przez wnioskodawców.

 Oświadczenie Dyrektora Szkoły:

Strona BIP i wszystkie strony mobilne placówki będą systematycznie udoskonalane w celu pełnej dostępności cyfrowej.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, z którym kontakt możliwy jest z wykorzystaniem adresu email: wicedyrektor@sp1plonsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  (23) 662 21 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 2. Placówka posiada osobę z uprawnieniami i umiejętnościami komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi.
 3. Placówka posiada personel z uprawnieniami i umiejętnościami komunikowania się z osobami upośledzonymi umysłowo.
 4. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Szkoła podsiada jeden obiekt. Budynek usytuowany jest przy ul. Wolności 4  w Płońsku, Główne wejścia do obiektów szkoły zostało w trwały sposób oznakowane. Wejście główne  do budynków szkoły nie jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych.  W budynku  jest dostępny schodołaz  (platforma ) dla osób z dysfunkcjami ruchowymi.  Każda z bram wjazdowych do obiektów szkoły posiada tablice informacyjne wskazujące drogi kierunkowe do obiektów i wejść. Przy wejściach A i B do budynku zostały ustanowione punkty kontrolno-informacyjne, w którym sprawowany jest stały dyżur zapewniający bezpieczeństwo. W punkcie kontrolno-informacyjnym umożliwione jest udzielenie wsparcia asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
Budynek szkoły nie posiada windy dla osób z dysfunkcjami ruchowymi co uniemożliwia samodzielne korzystanie z pomieszczeń, w których realizowane są zadania placówki. Wejście na teren sali sportowej w budynku  szkoły nie posiada barier architektonicznych. Budynek szkoły nie posiada toalety dla osób wymagających szczególnego wsparcia. Budynek sali gimnastycznej posiada jedną toaletę dla osoby wymagającej szczególnego wsparcia. Przy każdym z wejść do szkoły zostały rozmieszczone tablice informacyjne i kierunkowe znaki informacyjne. Obiekty szkoły posiadają oznakowane drogi ewakuacyjne i oznakowane miejsca zbiórki. Obiekt szkoły posiada oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne. 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynkach szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły posiada 10 miejsc parkingowych. Na parkingu szkoły znajduje się jedno miejsc wydzielone dla osoby wymagającej szczególnego wsparcia. W sąsiedztwie budynku szkoły znajdują się płatne miejsca parkingowe.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Dostępność organizacyjno-informacyjna:

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie placówki  jest możliwość skorzystania na wniosek z tłumacza języka migowego. Ze względu na konieczność ustalenia terminu kontaktu z tłumaczem czas kontaktu ustalono na 72 godziny. Dodatkowo w przypadku spotkań w placówce z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz placówki.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka Braille’a.

Na terenie placówki istnieje możliwość skorzystania na wniosek z tłumacza usług języka Braille’a. Ze względu na fakt oczekiwania na tłumaczenie czas uzyskania odpowiedzi zostało odroczony do 72 godzin.

 1. Informacja o możliwości dostosowania treści i komunikacji dla osób wymagających szczególnego wsparcia.

Na terenie placówki zatrudnienie są specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje i umiejętności sporządzania treści pozwalających na sporządzenie treści i ustalenie sposobów komunikacji z osobami z deficytami intelektualnymi.

 1. Transport osób niepełnosprawnych.

Placówka podczas organizacji wycieczek i wyjazdów planuje zabezpieczenie środka transportu, który dostosowany jest do potrzeb grupy wiekowej i osób  ze szczególnymi potrzebami. Placówka zabezpiecza kadrę do opieki i transportu osób wymagających szczególnego wsparcia.

Pierwsze wydanie oświadczenia Dyrektora Szkoły w zakresie dostępności:

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez koordynatora ds. dostępności.
 • Oświadczanie będzie podlegać min. raz do roku aktualizacji i w sytuacji zmian w zakresie dostępności.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Makówka
Odpowiada:Piotr Makówka
Wytworzył:Piotr Makówka
Data ostatniej zmiany:2023-03-31 14:05:58

Archiwum

Data Autor
2021-03-31 10:57 Makówka Piotr zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 365