Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Polskich Olimpijczyków
drukuj

Nabór do pracy

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHOCINKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Komórka organizacyjna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

 1. Wymiar etatu

1 etat

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 1. Wykształcenie kandydata (charakter lub typ szkoły, specjalność) oraz staż pracy:
  • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 3 – letnią praktykę
   w księgowości lub
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
   i posiada 6 – letnią praktykę w księgowości lub
  •  jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe;
 • nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • nieposzlakowana opinia
 1. Wymagania dodatkowe:
  • dobra znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
  • dobra znajomość przepisów ordynacji podatkowej,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych,
  • znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych,
  • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,
  • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  • znajomość obsługi programów firmy Vulcan: FINANSE PROGMAN, PŁACE PROGMAN,  program BESTIA, program PŁATNIK, PUE, GUS, E-PEFRON, ERU-PZU, COMPENSA PPK.
  • znajomość ustaw: Karta Nauczyciela, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy
    jako organu samorządu terytorialnego;
  • predyspozycje do współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość
   do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;
  • posiadanie następujących cech osobowości: komunikatywność, samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość, dyskrecja, życzliwość i wysoka kultura osobista,
  • biegła obsługa komputera w zakresie programów Microsoft Office,

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 6. współtworzenie projektu budżetu;
 7. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
 8. kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych;
 9. dokonywanie przelewów drogą elektroniczną;
 10. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;
 11. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 12. sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, o dzieło i innych;
 13. prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym PIT), zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy oraz innymi instytucjami;
 14. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych szkoły;
 15. nadzór nad prowadzeniem inwentarza oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 16. przygotowanie danych do sprawozdań GUS;
 17. wykonywanie czynności związanych z płacami,
 18. wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 1. Praca wykonywana w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 37.
 2. Praca o charakterze biurowym wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) oraz z różnego rodzaju instytucjami.
 3. Praca przy komputerze.
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, ksero.
 5. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – oryginał podpisany przez kandydata,
 2. list motywacyjny – podpisany przez kandydata,
 3. życiorys zawodowy (CV)- podpisany przez kandydata,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. podpisane oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. podpisane oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. podpisane oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 10. w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

UWAGI DODATKOWE:

 1. Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, wyłoniony w wyniku niniejszego naboru, zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 2. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej kandydaturze o pracę CV (w zakresie wykraczającym  ponad te informacje, których może żądać zatrudniający na podstawie art. 22Kodeksu pracy) przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku ul. Wojska Polskiego 37, 87-720 Ciechocinek, dla celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności z RODO*. Jednocześnie oświadczam, że znam przysługujące mi prawo wycofania niniejszej zgody (w odniesieniu do danych, które wykraczają ponad te informacje, których może żądać zatrudniający zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy) w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny sp3@ciechocinek.pl.

Potwierdzam jednocześnie, że administrator danych poinformował o tym, iż podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w określonym powyżej celu są dobrowolne.”

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a. ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku lub przesłać pocztą w terminie do dnia 2 czerwca 2022 roku do godziny 15.00

 na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 37, 87-720 Ciechocinek

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w SP 3 w Ciechocinku”.
O terminie dostarczenia nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku w dniu 3 czerwca 2022 roku o godz. 8.30 – bez udziału kandydatów.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1. I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym – bez udziału kandydatów.
  2. II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu i zakwalifikowani do II etapu naboru, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje z procesu naboru.
 5. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną skutkuje wykluczeniem z procesu naboru.
 6. Dokumentacja zgromadzona w procesie rekrutacji zostanie zarchiwizowana
  w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.
 7. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą
  rozpatrywane i zostaną zarchiwizowane wraz z dokumentacją rekrutacyjną.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor SP3
Odpowiada:Dyrektor SP3
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2022-05-23 19:38:56

Archiwum

Data Autor
2013-04-16 10:06 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 958