Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny


Definicja przemocy

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218) przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) a także osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.


Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, o osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
5. inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Realizacja gminnego programu przeciw działania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- policji;
- oświaty;
- ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą również wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zakładanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Legnickim Polu mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. H.Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole, tel. 76-85-82-823.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy specjalistycznej w Punkcie Konsultacyjnym:

- Psycholog - każdy wtorek miesiąca w godzinach 14.00 – 16.00

- Psychoterapeuta - każda środa miesiąca w godzinach 13.00 - 18.00

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2020-12-30 12:28:34

Archiwum

Data Autor
2020-12-30 12:14 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-12-30 12:13 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-12-30 12:12 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-12-30 12:10 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-07-28 19:37 Dyrektor Ośrodka zobacz
2019-05-09 09:21 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 932