Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Świadczenia Rodzinne i Pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIA RODZINNE


Świadczenia rodzinne stanowią jeden z podstawowych elementów polityki prorodzinnej państwa, jako wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowymi świadczeniami są zasiłki rodzinne uzupełniane dodatkami – dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowy), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przyznawanymi w związku z zaistnieniem określonych sytuacji. Do świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie.

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.)

Okres świadczeniowy trwa od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

Zasiłek rodzinny przysługuje w następującej wysokości:
95,00zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00zł - na dziecko w wieku od 5. do 18. roku życia,
135,00zł – na dziecko w wieku od 18. do 24. roku życia.

ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE:
• Rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się,
• jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00zł lub 764,00zł jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna.

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI:
• dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
• pełnoletnia osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
• osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
• członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za granicą , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
3)zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
e) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka
Świadczenie jednorazowe w wysokości 1000,00zł, przysługujące do czasu ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Dodatek ten przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu.

- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek ten przysługuje jeżeli dziecko pozostaje pod faktyczną opieką matki/ ojca/ opiekuna prawnego, któremu został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy. Dodatek ten przysługuje przez 24 miesiące kalendarzowe. Jeżeli opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem, urodzonym podczas jednego porodu dodatek przysługuje przez okres 36 miesięcy kalendarzowych. Podczas opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek przysługuje przez 72 miesiące kalendarzowe. Dodatek przysługuje w kwocie 400zł miesięcznie.

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka,
Dodatek ten przysługuje matce/ojcu/ opiekunowi samotnie wychowującemu dziecko, jeżeli:
- ojciec dziecka jest nieznany,
- drugi z rodziców nie żyje,
-powództwo o świadczenie alimentacjne zostało oddalone.
Dodatek przysługuje w kwocie 193,00zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł, nie więcej jednak niż o 160,00zł na wszystkie dzieci.

-dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek ten przysługuje matce/ ojcu/opiekunowi dziecka w wysokości 95,00zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne uprawnione do zasiłku rodzinnego dziecko.

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek ten przysługuje w kwocie 90,00zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia lub 110,00zł na dziecko od 5. do 24. roku życia.

- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek ten przysługuje w kwocie 100,00zł jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego.

- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
Dodatek ten przysługuje:
  - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadpodstawowa lub artystyczna lub szkoły podstawowej, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, w wysokości 113,00zł miesięcznie,
  - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadpodstawowa lub artystyczna w wysokości 69,00zł miesięcznie.
Dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA


Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00zł na jedno dziecko. Świadczenie to przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1922,00zł na osobę. Świadczenie przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 rok życia,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 215,84zł miesięcznie.


Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobom legitymującą się znacznym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620,00zł, jeżeli łączny dochód w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 764,00zł.


Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce/ojcu/opiekunowi dziecka, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobom legitymującą się znacznym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie to przysługuje, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w kwocie 1830,00zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia 2020r.

 

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie to przysługuje:
- matce lub ojcu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia 7 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie 1000,00zł, przez okres:
- 52 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka przy 1 porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką 1 dziecka,
- 65 tygodni w przypadku urodzenia 2 dzieci przy 1 porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką 2 dzieci,
- 67 tygodni w przypadku urodzenia 3 dzieci przy 1 porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką 3 dzieci,
- 69 tygodni w przypadku urodzenia 4 dzieci przy 1 porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką 4 dzieci,
- 71 tygodni w przypadku urodzenia 5 lub więcej dzieci przy 1 porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką 5 lub więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje w tej samej kwocie, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2020-07-28 19:42:08

Archiwum

Data Autor
2020-07-28 19:03 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 389