Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Fundusz Alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.)

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2020r. do 30 września 2021r.

Dokumenty można składać od 1 lipca przez internet - za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.
Od 1 sierpnia wnioski można także składać drogą tradycyjną (papierową) czyli osobiście w siedzibie GOPS Legnickie Pole lub za pośrednictwem poczty\ na adres: H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY PRZYSŁUGUJE:

• osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
• do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
• w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.
• jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI:
• osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
• zawarła związek małżeńskim

ZMIANY W WARUNKACH NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

• Według art.9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa u ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na którym jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
• W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1)
zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;

2)
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

3)
zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2020-07-28 19:27:52

Archiwum

Data Autor
2020-07-28 19:03 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 446