Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2020r., poz. 1348)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2449)
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 952).

I. Kto jest uprawniony do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie wielodzietnej. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania Karty.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. W wieku do ukończenia 18 roku życia.
 2. W wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
 3. Bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do otrzymania Karty uprawnieni są:

 1. Rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka.
 2. Małżonek rodzica.
 3. Dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

 

UWAGA! Od dnia 1.01.2019 r. do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są również rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

II. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

1. Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2) W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3) W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

5) W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

2. W celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny, jeżeli będzie to niezbędne, organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów.

 

III. Opłaty:

 1. Wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej lub w obu formach jednocześnie jest bezpłatne. W przypadku domówienia karty w formie tradycyjnej w późniejszym terminie opłata wynosi 10,00 zł.

IV. Na jaki czas można uzyskać KDR?
• rodzice - na całe życie,
• dzieci - do ukończenia 18 lat,
• dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,
– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.
• dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

• Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.

• Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

V. Wersja elektroniczna w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – może z niej korzystać dzięki aplikacji mObywatel. Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie muszą wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to. Aplikację mozna pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyswietlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie uzytkowników na portal Emp@tia gdzie znajduje się lista partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr. Informacja o wyswietlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2021-11-29 13:28:57

Archiwum

Data Autor
2021-11-29 13:27 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-07-23 11:01 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-07-08 10:59 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-07-28 19:33 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-07-28 19:05 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 442