Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Bon dla Malucha

BON DLA MALUCHA

PODSTAWA PRAWNA:
• Uchwała Nr XLI.270.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego „Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole;
• Uchwała Nr X.93.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego „Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole;


BON DLA MALUCHA PRZYSŁUGUJE rodzicom mającym na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko od 20 tygodnia do 3 roku życia, którzy spełniają następujące łącznie warunki:
• zamieszkują na terenie Gminy Legnickie Pole,
• rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym terytorialnie dla Gminy Legnickie Pole Urzędzie Skarbowym jeżeli uzyskują dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, chyba że posiadają drugie dziecko lub następne pozostające na utrzymaniu które jest niepełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• zawarli umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem z podmiotem prowadzącym żłobek, klubem dziecięcym prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo dziennym opiekunem zatrudnionym przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisanym do odpowiedniego rejestru lub wykazu dziennych opiekunów, bądź z usług niani zatrudnionej w ramach umowy
uaktywniającej,
• uzyskują miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający kwoty 1922,00 zł netto (tj. dochód jest ustalany zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),
• nie korzystają z urlopu wychowawczego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
BON DLA MALUCHA przysługuje w wysokości 500 zł.


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

• w przypadku zatrudnienia niani – kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej
i kopię dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS – zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o piece nad dziećmi w wieku do lat 3,
• w przypadku umieszczenia dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna w ramach miejsc niepodlegających dofinansowaniu z budżetu gminy Legnickie Pole – podpisaną umowę na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz oświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymaniu lub wysokości otrzymanego dofinansowania na dziecko ze źródeł finansowych innych niż Gmina Legnickie Pole,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty potwierdzające samotne wychowanie dziecka,
• oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł,

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2020-07-28 19:17:28

Archiwum

Data Autor
2020-07-28 19:15 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 682