Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

WAŻNE informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje, że osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które są uzależnione od kryterium dochodowego (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w zależności od rodzaju świadczeń), które uzyskały prawo do dodatku solidarnościowego są zobowiązane do poinformowania tut. ośrodka o tym fakcie, ponieważ został rozszerzony katalog okoliczności uznawanych za uzyskanie i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o dodatek solidarnościowy, o którym mowa w ustawie z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19


Dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 1068) przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:
1) z którą po dniu 15 marca 2002 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
2) której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego. Ustaleniem prawa do dodatku solidarnościowego oraz jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


W związku zobowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r. art. 21 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy rozpatrywaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021 na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy ustalaniu dochodu wnioskodawcy lub członka rodziny wnioskodawcy będzie brany pod uwagę dochód wolny od podatku od osób fizycznych (PIT) określonych przychodów osób, które nie ukończył 26 roku życia, znaną „Ulgą dla młodych”.
• ULGA DLA MŁODYCH dotyczy:
1. osób urodzonych po 1 sierpnia 1993 r.
2. ulga dla młodych obejmuje wyłącznie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
3. ulga dla młodych objęła wyłącznie przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. oraz o kwocie składek społecznych od tych przychodów.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2020-07-28 19:50:50

Archiwum

Data Autor
2020-07-28 19:45 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 334