Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/gopslegpole/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Elementy nietekstowe (grafiki prezentujące istotne informacje) nie posiadają tekstu alternatywnego lub opisu treści. • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. • Filmy nie posiadają napisy dla osób niesłyszących.

• Materiały zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. • Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Malczak, kontakt@gops-legnickiepole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76/ 85 82 823 lub 76/ 85 82 824. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji, w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji zadania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

• Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Pl. H. Pobożnego 6
59-241 Legnickie Pole

• E-mail: kontakt@gops-legnickiepole.pl
• Telefon: 76/ 85 82 823 lub 76/ 85 82 824

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Dojazd i dojście do Ośrodka jest utwardzone. Z poziomu ulicy jest wejście główne do budynku.
2. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu mieści się na parterze budynku. Na parterze dostępny jest punkt obsługi interesantów i jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się
3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjnych do obsługi osób słabosłyszących.
4. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie Braille`a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
5. Przed obiektem są miejsca parkingowe, niemniej jednak bez oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik Ośrodka.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2021-08-12 10:57:20

Archiwum

Data Autor
2021-08-12 10:56 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-08-12 10:39 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-08-12 10:38 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 763