Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Realizowane programy

Artykuły

Dyrektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dyrektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

11.08.2023 r.

Miejsce pracy – teren Gminy Legnickie Pole, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Warunki zatrudnienia - umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2. Osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
Wymagania formalne kandydata na realizację usług:
1. Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych
2. Osoby niekarane, mające nieposzlakowaną opinię
3. Osoby posiadają obywatelstwo polskie
4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań
5. Osoby mające umiejętność pracy z klientem i wysoką kulturę osobistą
Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
• CV
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
• kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.
• dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (dopuszczalne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone przez samego kandydata),
• niekompletne i nieprzetłumaczone oferty nie będą rozpatrywane
Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem i datą.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w :
• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsc
• załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) - zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole lub za pośrednictwem poczty z adresem zwrotnym, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w terminie do dnia 25 sierpnia 2023r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do GOPS w Legnickim Polu).
Wszelkie informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” można uzyskać pod numerem telefonu 76/8582823 76/8582824.
Legnickie Pole, dn. 11.08.2023 r.
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu
Ewelina Podsiadło
Projekt "Praca bez granic"

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2024-01-05 08:41:18

Archiwum

Data Autor
2024-01-05 08:41 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-06 10:24 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-06 10:23 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-06 10:22 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-08-16 09:18 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-03-20 12:40 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-03-20 12:40 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-02-01 14:16 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-10-31 09:12 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-10-31 07:39 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-10-31 07:37 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-10-31 07:36 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-10-31 07:36 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-01-18 09:48 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-10-27 14:21 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 763