Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Dodatek osłonowy 2022 rok

Dodatek osłonowy

Jednostka prowadząca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

ul. Pl. H. Pobożnego 6

59-241 Legnickie Pole

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dodatek osłonowy składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 • Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny.

 • Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Terminy wnioskowania o dodatek oraz jego wysokość

 • Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

 • Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

   

 • *Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Kwota dodatku osłonowego jest powiększona, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

 • W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz do 2 grudnia 2022 r. (druga transza);

 • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

Miejsce i sposób załatwienia

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego kończy się wydaniem informacji o przyznaniu świadczenia lub w przypadku odmowy przyznania świadczenia - decyzją administracyjną.

 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 • W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Inne informacje

 • Dodatek osłonowy nie przysługuje, jeżeli:

  • zostało przekroczone kryterium dochodowe;

  • wniosek został złożony po 31 października 2022 roku,

  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie zamieszkuje i nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • cudzoziemiec nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Miejsce złożenia dokumentów

 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat dodatku osłonowego;

  • otrzymać wniosek o dodatek osłonowy;

  • złożyć wniosek o dodatek osłonowy;

    

  • zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

  • informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 76/85 82 823, 76/85 82 843.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Informacje o tym, komu przysługuje dodatek osłonowy

Wskazówki dotyczące tego, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2022-01-19 08:21:37

Archiwum

Data Autor
2022-01-18 15:41 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-01-11 14:22 Dyrektor Ośrodka zobacz
2022-01-11 14:15 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1314