Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
drukuj

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie

z siedzibą: ul. Konopska 64, 19-200 Grajewo,

adres e-mail: grajewo.piw@wetgiw.gov.pl, tel.86 272 39 58, zwany dalej „Administratorem”

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Agata Bukowska

abukowska@piwgrajewo.pl

86 272 39 58 wew. 28 lub osobiście w siedzibie Administratora

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązków służbowych w tym  załatwianych spraw, wynikających z przepisów prawa,

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm);
 • zarządzania Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3);
 • ustawia z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.);
 • ustawa o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914);
 • ustawia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 Nr 213, poz. 1342);
 • ustawia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 tekst jednolity);
 • ustawia z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045);
 • ustawia z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872);
 • rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U.WE L 139 z dn.30.04.2004r. str.206);
 • rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. U. WE L 165 z 30.04.2004 r. str. 1);

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. 

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym

Wykazem Akt

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem wyżej wymienionych ustaw. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu. 

Pani/Pana dane mogą być:

przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
        międzynarodowej w związku z umowami międzynarodowymi
zadaniami wynikającymi z ustaw krajowych.

                                      

Osoby odpowiedzialne

Autor:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Odpowiada:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Wytworzył:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Data ostatniej zmiany:2021-03-31 13:22:34

Archiwum

Data Autor
2018-10-02 14:10 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie zobacz
2018-10-02 14:02 Artur Muczyński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 825