Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Deklaracja Dostępności

SZANOWNI PAŃSTWO INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN MA NOWY BIP KTÓRY ZACZYNA FUNKCJONOWAĆ OD DNIA 11.06.2021 POD ADRESEM: BIP.ICHO.EDU.PL
STARY BIP ZOSTANIE ZACHOWANY DO KOŃCA ROKU W FORMIE ARCHIWALNEJ I NIE BĘDZIE JUŻ AKTUALIZOWANY

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej
https://www.e-bip.org.pl/icho

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Chemii Organicznej PAN umieszczona jest na serwerze Wielkopolskiego Domu Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., który stwierdził zgodność strony internetowej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - https://www.e-bip.org.pl/artykul,10.html

 

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Chemii Organicznej PAN.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Rybicki, pawel.rybicki@icho.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +223432405. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Administracja Instytutu mieści się w jednym dwukondygnacyjnym budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przy wejściu do budynku jest podjazd wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Rybicki
Odpowiada:dr Piotr Lipkowski
Wytworzył:dr Piotr Grzegorzewski
Data ostatniej zmiany:2021-06-11 19:30:36

Archiwum

Data Autor
2021-02-09 10:56 Paweł Rybicki zobacz
2021-02-09 10:56 Paweł Rybicki zobacz
2021-02-09 10:54 Paweł Rybicki zobacz
2021-02-09 10:53 Paweł Rybicki zobacz
2021-02-09 10:47 Paweł Rybicki zobacz
2021-02-09 10:36 Paweł Rybicki zobacz
2021-02-09 10:32 Paweł Rybicki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 638