Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Rekrutacja do klas pierwszych

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Jeśli wybierzesz naszą Szkołę jako pierwszego wyboru:

Termin Informacja
  Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu podanie na stronie slaskie.edu.com.pl. To zadanie najczęściej wykonuje się w Twojej szkole podstawowej
Sporządź wydruk podania, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Do 23 czerwca 2020
godz. 15.00
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia.
Istnieje możliwość przesłania podania w sposób elektroniczny opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Po złożeniu podania otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie NZOZ MED-DENTAL, ul. Harcerska 3, 41-706 Ruda Śląska z którym szkoła ma podpisaną umowę. Skierowanie należy odebrać w sekretariacie szkoły do 14 lipca 2020.
Od 26 - 30 czerwca 2020 Zanosisz do naszej szkoły:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
Od 13 lipca 2020 Na stronie slaskie.edu.com.pl lub w naszej szkole możesz sprawdzić, do jakiej szkoły zostałeś zakwalifikowany.
Od 13 lipca do 20 lipca 2020
godz. 15:00
Dostarcz oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś przyjęty (jeśli nie złożyłeś ich wcześniej) wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

21 lipca 2020 Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych kierunkach.
Od 21 lipca do 24 sierpnia 2020 Możesz złożyć oryginały dokumentów do szkół, gdzie są jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc dostępna jest w systemie na stronie slaskie.edu.com.pl

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje pytając przez maila: sekretariat@kopernikus.pl lub telefonicznie (tel. 32 2420 805).

Zasady przyznawania punktów za świadectwo

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Najwyższa ocena z języka obcego 18 punktów
Ocena z informatyki 18 punktów
Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady) 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna, wolontariat 3 punkty

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

  • celującym – 18 punktów,
  • bardzo dobrym – 17 punktów,
  • dobrym – 14 punktów,
  • dostatecznym – 8 punktów,
  • dopuszczającym – 2 punkty.

Zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu po ósmej klasie

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z języka obcego 100% x 0,3 = 30 punktów

Zasady przyznawania punktów za konkursy i olimpiady

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw - 3 - poz. 1737)


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.


Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.


Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Gnacy-Gajdzik
Odpowiada:mgr Małgorzata Kaszuba
Wytworzył:Anna Gnacy-Gajdzik
Data ostatniej zmiany:2020-05-07 20:17:51

Archiwum

Data Autor
2016-02-23 21:14 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2016-02-23 21:09 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2015-03-05 14:04 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2015-03-01 10:45 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2015-03-01 10:42 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2014-05-19 13:43 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2013-02-28 14:40 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2013-02-18 15:52 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2012-05-12 00:06 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 23:36 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 23:35 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 23:34 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 23:26 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1461