drukuj

Oferta pracy 1

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ROZSTRZYGNIĘTY

uzasadnienie do pobrania poniżej


OGŁOSZENIE

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

G ł ó w n y   K s i ę g o w y

 

w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A.Parczewskiego

 w Kaliszu, ul. Południowa 62,

w wymiarze 1 etatu.

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. Określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) )
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:

1)        ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej
3-letniej praktyki w księgowości,

2)        ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3)        posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4)        posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Określone w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 168).
 • brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych,

II. Wymagania dodatkowe:

-      znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy PROGMAN i VULCAN, bankowość elektroniczna, Płatnik, PFRON, PABS, KSAT, SIO),

-      doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego, preferowane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,

-      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i pracy w zespole.

 

III. Predyspozycje osobowościowe:

 

-      umiejętność komunikacji interpersonalnej,

-      dyspozycyjność,

-      systematyczność,

-      uczciwość,

-      rzetelność,

-      kreatywność w działaniu,

-      innowacyjność,

-      zdecydowanie,

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 

-      przestrzeganie obowiązków Głównego Księgowego, wynikających z obowiązujących przepisów,

-      prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

-      kontrola gospodarki środkami finansowymi tj. zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

-      prowadzenie ewidencji księgowej,

-      prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

-      opracowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

-      sporządzanie sprawozdań GUS i innych,

-      nadzorowanie pracy osób zatrudnionych w Dziale Księgowości,

-      znajomość rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, obowiązujących
od 01.01.2017 r.

-      kontrola ksiąg inwentarzowych

 

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 

-      zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem: osoby podejmujące
po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym będą zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego,

-      praca na stanowisku głównego księgowego w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,

-      obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, z zastosowaniem narzędzi informatycznych

-      praca na miejscu – siedziba PBP Książnicy Pedagogicznej im.A.Parczewskiego, ul. Południowa 62 w Kaliszu

 

VI. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać:

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie: kserokopie (oryginały do wglądu),
 4. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 5. kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 54 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 885),
 9.  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 168),
 10. Referencje od pracodawcy lub kserokopia ostatniej oceny pracy.

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 02 marca 2018 r. w sekretariacie PBP Książnicy Pedagogicznej im.A.Parczewskiego, 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 lub  przesyłanie na adres:

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A.Parczewskiego

ul. Południowa 62

62-800 Kalisz

 

z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy” (decyduje data wpływu dokumentów do jednostki)

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PBP Książnicy Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu.

 

 

 

 

 

 

Kalisz, 14.02.2018 r.

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jarosław Kołodziej
Odpowiada:Jarosław Kołodziej
Wytworzył:Jarosław Kołodziej
Data ostatniej zmiany:2018-03-06 18:50:51

Archiwum

Data Autor
2018-03-06 18:49 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-16 16:49 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-15 13:25 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-14 16:50 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-14 16:49 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-01-31 21:56 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 595