tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
drukuj

Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 24 10, adres e-mail: kultura@nowadeba.pl

2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel.: +48 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych do innego administratora,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś  jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


Rejestry czynności, dla których administratorem jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba:

1. Ewidencja czasu pracy
2. Akta osobowe
3. Rejestr umów zlecenia, o dzieło
4. Rejestr ubezpieczenia grupowego
5. Rejestr ubezpieczonych oraz członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia
6. Rejestr faktur
7. Listy płac
8. Przelewy bankowe
9. Kartoteki wynagrodzeń
10. Księgowość
11. Kartoteka zasiłkowa
12. Ewidencja wpłat i wypłat gotówkowych
13. Deklaracje sporządzone do US
14. Rozliczenia do ZUS
15. Rejestr spraw udostępniania informacji publicznej
16. Zbiór BHP
17. Rejestr skarg i wniosków
18. Baza kontaktów
19. Książka pocztowa
20. Dziennik korespondencyjny
21. Wypożyczanie sprzętu SOK
22. Rejestr osób otrzymujących nagrody w konkursach
23. Rejestr uczestników konkursów
24. Dziennik zajęć
25. Dane uczestników zajęć, sekcji warsztatów
26. Karty wycieczek i karty uczestników wyjazdów
27. Uczestnicy wycieczek
28. Karty zobowiązań czytelników biblioteki
29. Użytkownicy czytelni i czytelni internetowej
30. Rejestr oświadczeń złożonych przez pracowników wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych
31. Rejestr o zachowaniu poufności ochrony danych osobowych
32. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych
33. Rejestr oświadczeń o wynoszeniu dokumentacji poza jednostkę
34. Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
35. Rejestr oświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych
36. Monitoring wizyjny

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystian Rzemień
Odpowiada:Krystian Rzemień
Wytworzył:Magdalena Kupiec
Data ostatniej zmiany:2019-04-05 10:22:15

Archiwum

Data Autor
2018-07-20 02:11 Krystian Rzemień zobacz
2018-06-06 19:42 Krystian Rzemień zobacz
2018-05-25 23:28 Krystian Rzemień zobacz
2018-05-25 23:20 Krystian Rzemień zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 414