Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Organizacja

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIENIĘŻNIE

§1

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie powołany został uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pieniężnie Nr X/56/90 z dnia 26 kwietnia 1990 roku;
 2. Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Pieniężno;
 3. Działalnością swoją obejmuje teren miasta i gminy Pieniężno;
 4. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy Pieniężno finansowana jest ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.

§2

1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1)     ustawy pomocy społecznej w zakresie zadań:

a)      własnych Gminy,

b)     własnych Gminy o charakterze obowiązkowym,

c)      zleconych z zakresu administracji rządowych,

2)     ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3)     ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4)     uchwał Rady Miejskiej dotyczących lokalnych programów pomocy społecznej i programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

5)     ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

§3

 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

1)     w zakresie zadań zleconych — Wojewoda Warmińsko-Mazurski;

2)     w zakresie zadań własnych - Burmistrz Pieniężna.

§4

Działalność Ośrodka obejmuje:

1)     tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2)      realizację zadań umożliwiającym osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,

3)      pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

4)      przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

5)      inne zadania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy; przyjmowanie darowizn rzeczowych i rozdzielanie potrzebującym, realizacja programu PEAD „dostarczanie żywności w ramach pomocy żywnościowej mieszkańcom Unii Europejskiej”

§5

 1. 1.     W celu realizacji zadań wymienionych w § 4 Ośrodek organizuje działalność i tworzy następujące działy:

1)      Dział Pomocy Środowiskowej;

2)      Dział Świadczeń Rodzinnych.

 1. 2.      Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
 2. 3.      Kierownika zatrudnia oraz rozwiązuje z nim stosunek pracy Burmistrz Pieniężna.
 3. 4.      Kierownik Ośrodka wykonuje czynności wynikające z przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w tym ośrodku.
 4. 5.      Kierownik jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, które mają na celu realizowanie zadań statutowych wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków, w tym także do występowania i prowadzenia spraw w imieniu Gminy Pieniężno przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 5. 6.      Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 6. 7.      Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1)      wydawanie na podstawie upoważnienia Burmistrza Pieniężna decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu:

a)      pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

b)       świadczeń rodzinnych,

c)      świadczeń alimentacyjnych,

d)      wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

2)       prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

3)      organizowanie pracy i nadzór nad właściwą realizacj ą zadań Ośrodka;

4)      wydawanie zarządzeń i regulaminów oraz instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

 1. 8.      Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika i zatwierdzony pizez Burmistrza Pieniężna.

 

1. Dodatkowo do zadań Ośrodka należy:

1)     współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej;

2)      współpraca z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, PCPR, PUP, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi;

3)      wytyczanie w uzasadnionych przypadkach powództw na rzecz obywateli, w szczególności z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych;

4)      kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych w odrębnych przepisach.

§7

1. Gospodarka finansowa Ośrodka:

1)      zadania ustawowo zlecone finansowane z budżetu ze środków przydzielonych z budżetu państwa, zadania własne finansowane są z budżetu Gminy,

2)      pobrane dochody odprowadzane są na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

3)      zasady działalności finansowej Ośrodka regulują przepisy ustawy o finansach publicznych,

4)      podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków odzwierciedlający bilans potrzeb na świadczenia pomocy społecznej oraz środki niezbędne na utrzymanie Ośrodka.

§8

 1. 1.     Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, niniejszy statut i wydawane na jego podstawie regulaminy organizacyjne.
 2. 2.    Wynagrodzenia pracowników w zależności od posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska ustala się na zasadach określonych w odrębnych przepisach i regulaminu wynagradzania.

§9

Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Hołownia
Odpowiada:Dorota Hołownia
Wytworzył:Dorota Hołownia
Data ostatniej zmiany:2013-04-05 09:21:59

Archiwum

Data Autor
2013-03-27 22:13 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1319