Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO): 

informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno, reprezentowany przez Kierownika (dalej: Administrator).  Z Administratorem można skontaktować się listownie lub pocztą elektroniczną na adres mgops@pieniezno.pl

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod.mgops@pieniezno.pl lub pisemnie na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno. Inspektorem jest Mirosław Wolak.

Administrator przetwarza dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach na podstawie przepisów RODO (Art. 6 ust. 1, Art. 9 ust. 2) oraz innych przepisów, z których wynikają zadania realizowane ośrodki pomocy społecznej.

Te zadania to:

 • Realizowanie świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • Realizowanie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i rodzicielskich na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 04 kwietnia  2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
 • Pomoc z Programu Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Realizowanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prowadzenia procedury Niebieskiej Karty) na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
 • Wykonywanie zadań z zakresu udzielania pomocy żywnościowej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
 • Wykonywanie zadań z zakresu wydania Karty Dużej Rodziny na podstawie z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Z Inspektorem można kontaktować się listownie na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno lub pocztą elektroniczną na adres: iod.mgops@pieniezno.pl.

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych - jeśli wymagają tego przepisy prawa - jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Inspektor ochrony danych
Odpowiada:Inspektor ochrony danych
Wytworzył:Inspektor ochrony danych
Data ostatniej zmiany:2018-11-07 22:53:55

Archiwum

Data Autor
2018-08-07 18:25 Inspektor ochrony danych zobacz
2018-08-07 18:09 Katarzyna Beksa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 419