Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie (dalej: MGOPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony biuletynu informacji publicznej dostępnej pod adresem https://www.e-bip.org.pl/mgops/

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-05

Data aktualizacji: 2013-04-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
Do końca roku 2021 strona internetowa zostanie zaktualizowana i będzie zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Data sporządzenia: 2021-03-29
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację.
 
Osobą odpowiedzialną jest: Katarzyna Beksa.
Kontakt: e-mail: mgops@pieniezno.pl, tel. 55 243 63 63.
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony podmiotowej biuletynu informacju publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie odpowiedzialna jest Katarzyna Beksa, e-mail: mgops@pieniezno.pl, tel.55 243 63 63.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie jest budynkiem parterowym.
 
Wszystkie pomiezczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 
Przy Budynku jest duży parking, możliwe jest również zaparkowanie samochodu przed wejściem do budynku. 
 
Toalety nie są przystosowane dla osób puruszających się na wózkach.
 
Istnieje możliwość umówienia się z interesantem poza budynkiem.
 
Na terenie MGOPS nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

W MGOPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Beksa
Odpowiada:Katarzyna Beksa
Wytworzył:Katarzyna Beksa
Data ostatniej zmiany:2021-03-29 12:02:49

Archiwum

Data Autor
2021-03-29 10:26 Katarzyna Beksa zobacz
2021-03-29 10:22 Katarzyna Beksa zobacz
2021-03-29 10:01 Katarzyna Beksa zobacz
2021-03-29 09:59 Katarzyna Beksa zobacz
2021-03-29 09:57 Katarzyna Beksa zobacz
2020-01-03 14:30 Katarzyna Beksa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 86