Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach
drukuj

Działy

W skład struktury organizacyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach wchodzą następujące działy:

 

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNY 

historia@muzeumsiedlce.art.pl

Kamila Woźnica - kierownik

tel. 25 632 74 70 (79) wew. 225


Do zadań Działu Archeologiczno-Historycznego należy:

 1. gromadzenie, ewidencjonowanie i dbanie o właściwy sposób przechowywania zabytków z dziedziny archeologii, historii, kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem Siedlec oraz regionu wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia;
 2. inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie pozyskiwanych muzealiów;
 3. prowadzenie spraw związanych z ochroną i ruchem muzealiów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 4. prowadzenie badań naukowych nad historią miasta Siedlce oraz wschodniej części województwa mazowieckiego;
 5. dokumentowanie wybranych dziedzin kultury duchowej i materialnej ludności wiejskiej zamieszkującej okolice Siedlec;
 6. opracowywanie planów dotyczących konserwacji zbiorów oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów w magazynach, salach wystawowych oraz pozostających w depozytach poza Muzeum;
 7. organizowanie wystaw stałych i czasowych z dziedziny archeologii, historii i etnografii;
 8. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej z zakresu archeologii,  historii i etnografii, w szczególności: organizowanie konferencji naukowych, lekcji muzealnych i warsztatów, odczytów, prelekcji, spotkań, konkursów, kiermaszów i innych imprez o charakterze edukacyjnym, oświatowym lub kulturalno-oświatowym;
 9. opracowywanie scenariuszy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Dział;
 10. przygotowywanie publikacji z zakresu historii i etnografii;
 11. realizowanie kwerend dotyczących zbiorów archeologiczno-historycznych i etnograficznych dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych w zakresie zadań Działu;
 12. opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu wraz z określeniem kosztów poszczególnych zadań;
 13. prowadzenie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami realizującymi pokrewną działalność;
 14. poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez Dział;
 15. podejmowanie działań w celu pozyskania obiektów do zbiorów Działu oraz przygotowywanie opinii o zabytkach zgłaszanych do przyjęcia;
 16. sprawowanie opieki dydaktycznej nad praktykami dla studentów specjalizacji historycznej, etnograficznej i archiwalnej;
 17. prowadzenie Archiwum, do którego zadań należy w szczególności:
  • kształtowanie zasobu archiwalnego poprzez opracowywanie zespołów archiwalnych, zabezpieczenie scalenia, porządkowanie, opracowywanie techniczno-naukowe,
  • opracowywanie inwentarzy poszczególnych zespołów archiwalnych,
  • konserwowanie zasobu archiwalnego,
  • udostępnianie materiałów archiwalnych dla potrzeb naukowych, urzędowych i badawczych,
  • nawiązywanie współpracy z innymi archiwami, w tym państwowymi, kościelnymi i organizacjami archiwalnymi,
  • popularyzowanie wiedzy o posiadanych materiałach archiwalnych.

 

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. ZBIORÓW SZTUKI

Danuta Michalec - kustosz

Agnieszka Pasztor - kustosz

sztuka@muzeumsiedlce.art.pl

tel. 25 632 74 70 (79) wew. 222

 

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zbiorów Sztuki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, ewidencjonowanie i dbanie o właściwy sposób przechowywania zabytków z dziedziny sztuki zgodnie z obranym przez Muzeum profilem zbiorów (zwłaszcza pejzaż i portret polski XIX i XX wieku oraz dzieła twórców związanych z Siedlcami i regionem);
 2. inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie pozyskiwanych muzealiów;
 3. prowadzenie spraw związanych z ochroną i ruchem muzealiów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 4. prowadzenie badań naukowych z zakresu życia kulturalnego i artystycznego od XVIII w. w Siedlcach i wschodniej części woj. mazowieckiego;
 5. opracowywanie planów dotyczących konserwacji zbiorów oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów w magazynach, salach wystawowych oraz pozostających w depozytach poza Muzeum;
 6. organizowanie wystaw stałych i czasowych z dziedziny sztuki;
 7. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej z zakresu sztuki, w szczególności: organizowanie konferencji naukowych, lekcji muzealnych i warsztatów, odczytów, prelekcji, spotkań, konkursów i innych imprez o charakterze edukacyjnym, oświatowym lub kulturalno-oświatowym;
 8. opracowywanie scenariuszy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zbiorów Sztuki;
 9. przygotowywanie publikacji z zakresu sztuki;
 10.  realizowanie kwerend dotyczących zbiorów sztuki dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych w zakresie zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zbiorów Sztuki;
 11.  opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zbiorów Sztuki wraz z określeniem kosztów poszczególnych zadań;
 12.  prowadzenie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami realizującymi pokrewną działalność;
 13.  poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zbiorów Sztuki;
 14.  podejmowanie działań w celu pozyskania obiektów do zbiorów Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zbiorów Sztuki oraz przygotowywanie opinii o zabytkach zgłaszanych do przyjęcia;
 15.  sprawowanie opieki dydaktycznej nad praktykami dla studentów specjalizacji związanych z działalnością Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zbiorów Sztuki.

 

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. UPOWSZECHNIANIA

tel. 25 632 74 70 (79) wew. 226

 

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Upowszechniania należy w szczególności:

 1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej, w tym: organizowanie konferencji naukowych, lekcji muzealnych i warsztatów, odczytów, prelekcji, spotkań, konkursów i innych imprez o charakterze edukacyjnym, oświatowym lub kulturalno-oświatowym;
 2. organizowanie wystaw stałych i czasowych z zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Upowszechniania;
 3. opracowywanie scenariuszy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Upowszechniania;
 4. promowanie i popularyzowanie wszystkich dziedzin aktywności Muzeum;
 5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń kulturalnych i innych form działalności Muzeum;
 6. organizowanie i koordynowanie obsługi wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum;
 7. administrowanie stroną internetową i obsługiwanie profili Muzeum w mediach społecznościowych;
 8. prowadzenie współpracy ze szkołami, instytucjami nauki i kultury oraz mediami w celu realizacji imprez i ich popularyzacji;
 9. poszukiwanie nowych form pracy kulturalno-oświatowej w celu zaktywizowania publiczności muzealnej;
 10. oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach;
 11.  projektowanie graficzne wydawnictw informacyjnych, naukowych, popularnonaukowych Muzeum;
 12. prowadzenie współpracy z drukarniami, zakładami poligraficznymi i wydawnictwami podczas prac przygotowawczych do ukazania się publikacji sygnowanych przez Muzeum;
 13. prowadzenie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu katalogów, informatorów i opisów wystaw;
 14. uczestniczenie w planowaniu wydawnictw promocyjnych i ich przygotowywanie;
 15. prowadzenie ewidencji wydawnictw;
 16. prowadzenie Biblioteki, do zadań której należy w szczególności:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych z zakresu dyscyplin, którymi zajmuje się Muzeum,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
  • gromadzenie materiałów prasowych, recenzji dotyczących działalności Muzeum,
  • prowadzenie wymiany międzymuzealnej wydawnictw;
 17. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Upowszechniania wraz z określeniem kosztów poszczególnych zadań;
 18. poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Upowszechniania;
 19. nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy ze sponsorami Muzeum.

 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

ksiegowosc@muzeumsiedlce.art.pl

Krystyna Ostas - główna księgowa

tel. 25 632 74 70 (79) wew. 231

 

Do zadań Działu Księgowości należy obsługa finansowa Muzeum, w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. ustalanie i terminowe realizowanie wypłat, wynagrodzeń, honorariów i innych świadczeń pracowniczych oraz ewidencjonowanie wypłat;
 3. wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ustalania i terminowego opłacania podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych, przekazów pieniężnych i innych dokumentów obrotu pieniężnego, organizowanie i prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń Muzeum z bankiem, prowadzenie bieżącej ewidencji obrotów pieniężnych kasy;
 5. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych wpływających do Muzeum, tj.: faktur, rachunków, not i innych, kompletowanie i właściwe zabezpieczanie dokumentów księgowych i finansowych, kartotek płacowych, sprawozdań i innych;
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, znakowanie środków trwałych i wyposażenia;
 7. rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji i weryfikowanie danych w nich zawartych z ewidencją księgową;
 8. sporządzanie sprawozdań księgowo-finansowych wynikających z obowiązujących przepisów oraz potrzeb własnych i organizatora;
 9. obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Główny Księgowy odpowiedzialny jest w szczególności za:

 1. opracowanie projektu planu budżetu Muzeum;
 2. sporządzenie sprawozdawczości finansowej;
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i dbanie o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 5. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 6. terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
 7. terminowe i poprawne rozliczanie dotacji;
 8. prawidłowe rozliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 9. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Muzeum;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR

 muzeumsiedlce@interia.pl

 Alicja Leszczyńska - kierownik

 e-mail: a.leszczynska@muzeumsiedlce.art.pl (kadry)

 tel. 25 632 74 70 (79) wew. 216

 

Do zadań Działu Administracji i Kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Muzeum m.in. w zakresie:
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami Muzeum, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • naboru pracowników do pracy w Muzeum,
  • planowania etatów w Muzeum,
  • kierowania pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie,
  • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i innych zwolnień od obowiązku wykonywania pracy oraz kontrola ich wykorzystywania przez pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz prowadzenie rejestrów wyjść służbowych i prywatnych,
  • opracowywanie rocznych planów urlopów i monitorowanie ich wykorzystania;
 2. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Muzeum;
 3. organizowanie szkoleń i rozwoju kompetencji pracowników Muzeum;
 4. prowadzenie współpracy z podmiotem zewnętrznym obsługującym Muzeum w zakresie BHP i ochrony ppoż.;
 5. prowadzenie dokumentacji z otrzymanych form wsparcia ze służb zatrudnienia w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz ich rozliczenie i sprawozdawczość;
 6. przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 7. sporządzanie dokumentacji przetargowej, sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz planu zamówień publicznych;
 8. prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej;
 9. prowadzenie ewidencji, przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i instrukcji Muzeum oraz udział w przygotowywaniu ich projektów;
 10. prowadzenie spraw z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków;
 11. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji z zakresu procedur kontroli zarządczej Muzeum;
 12. prowadzenie obsługi ruchu zwiedzających (szatnia, kasa biletowa, ewidencja zwiedzających) i punktu sprzedaży wydawnictw i pamiątek;
 13. zbiorcze opracowywanie planów i sprawozdań z działalności merytorycznej i administracyjnej Muzeum;
 14. administrowanie obiektami i gospodarowanie majątkiem ruchomym Muzeum, prowadzenie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji;
 15. zaopatrywanie Muzeum w sprzęt biurowy, techniczny i środki czystości;
 16. zapewnienie czystości i porządku na terenie wokół budynku Muzeum;
 17. zapewnianie właściwego funkcjonowania transportu samochodowego;
 18. zapewnianie obsługi technicznej przy realizacji wystaw i imprez muzealnych oraz w ramach wynajęcia sali audiowizualnej;
 19. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 20. reklamowanie kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne w Muzeum od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i  w czasie wojny oraz przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 21. organizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników Muzeum;
 22. współdziałanie  z  Urzędem Marszałkowskim Województwa  Mazowieckiego w Warszawie w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 2. sprawowanie pieczy nad obiegiem korespondencji, dokumentacji i informacji w obrębie Muzeum;
 3. prowadzenie rejestru pieczęci;
 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Muzeum;
 5. prowadzenie kalendarza rezerwacji grup zwiedzających i uczestników lekcji muzealnych;
 6. udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Muzeum.

 

 

RADCA PRAWNY

Grzegorz Kobyliński

e-mail: g.kobylinski@muzeumsiedlce.art.pl

tel. 25 632 74 70 (79) wew. 224

 

Do zadań Radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Muzeum, w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych na potrzeby działalności Muzeum;
 2. sporządzanie opinii prawnych na potrzeby działalności Muzeum;
 3. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz umów cywilnoprawnych;
 4. reprezentowanie Muzeum przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi organami.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Cabaj
Odpowiada:Krzysztof Cabaj
Wytworzył:Krzysztof Cabaj
Data ostatniej zmiany:2023-02-14 13:46:37

Archiwum

Data Autor
2021-02-23 14:55 Krzysztof Cabaj zobacz
2021-02-23 14:41 Krzysztof Cabaj zobacz
2021-02-23 14:37 Krzysztof Cabaj zobacz
2018-05-16 09:34 Krzysztof Cabaj zobacz
2018-05-16 09:32 Krzysztof Cabaj zobacz
2018-05-16 09:30 Krzysztof Cabaj zobacz
2018-05-16 09:22 Krzysztof Cabaj zobacz
2018-05-16 09:08 Krzysztof Cabaj zobacz
2018-05-16 09:03 Krzysztof Cabaj zobacz
2018-05-16 09:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2017-09-11 09:45 Krzysztof Cabaj zobacz
2013-07-09 08:50 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-03-14 10:20 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-03-05 14:50 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-03-05 12:13 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-03-05 11:16 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 18:44 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 18:43 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 16:38 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 16:38 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 16:38 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 16:38 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 16:38 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 16:22 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 16:13 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 15:59 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 15:59 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 15:47 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 15:47 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 15:39 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 15:25 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-05 15:24 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-22 15:13 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 15:14 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 15:14 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 14:59 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 14:59 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 13:54 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 13:38 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 13:31 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 13:31 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 13:30 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 13:30 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 13:29 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 11:21 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 11:19 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 11:18 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 10:53 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 10:53 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 10:44 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-11-02 10:44 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 14:30 Krzysztof Cabaj zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2702