Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
drukuj

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Daty publikacji i aktualizacji:

  • data publikacji strony internetowej: 2013-06-21
  • data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie informacje w postaci filmów, zdjęć, grafik statycznych lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-22
 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Bednarek, mzb@mzb.tarnow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 14 621 93 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Waryńskiego 9 w Tarnowie
Dla klientów i gości budynek dostępny jest w dni robocze od poniedziałku (w godzianch 8:00 - 16.00)  do piątku (wtorek - piątek godzinach od 7:00 do 15:00).
W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Istnieje możliwość uzyskania informacji, załatwiania spraw bez konieczności wejścia do pozostałej części budynku.

Siedziba ZUM-1 znajduje się przy ul. Ducha 11 w Tarnowie
Dla klientów i gości budynek dostępny jest w dni robocze od poniedziałku (w godzianch 8:00 - 16.00)  do piątku (wtorek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00).
W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Istnieje możliwość uzyskania informacji, załatwiania spraw bez konieczności wejścia do pozostałej części budynku.

Siedziba ZUM-2 znajduje się przy ul. Starodąbrowskiej 4 w Tarnowie
Dla klientów i gości budynek dostępny jest w dni robocze od poniedziałku (w godzianch 8:00 - 16.00)  do piątku (wtorek - piątek godzinach od 7:00 do 15:00).
W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Siedziba ZUM-3 znajduje się przy ul. Pułaskiego 93 w Tarnowie
Dla klientów i gości budynek dostępny jest w dni robocze od poniedziałku (w godzianch 8:00 - 16.00)  do piątku (wtorek - piątek godzinach od 7:00 do 15:00).
W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Istnieje możliwość uzyskania informacji, załatwiania spraw bez konieczności wejścia do pozostałej części budynku.

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności - stan w dniu 01.01.2021r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Giemza
Odpowiada:Tomasz Giemza
Wytworzył:Tomasz Giemza
Data ostatniej zmiany:2021-03-30 20:04:48

Archiwum

Data Autor
2021-01-07 13:06 Tomasz Giemza zobacz
2020-12-14 15:38 Tomasz Giemza zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 980