drukuj

Pracownik socjalny - 17.02.2017 r.

Łomża, 17.02.2017 r.

 

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na  stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej- 1 etat; umowa na zastępstwo

 

 

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub innym uprawniającym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • minimum roczne doświadczenie w zakresie pracy w pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 Wymagania dodatkowe:

 • ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej,
 • ukończenie innych szkoleń z zakresu poradnictwa socjalnego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność i systematyczność.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ukończenie innych szkoleń,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 215r. poz. 2135, 2281, z 2016r. poz. 195, 6772.

 

Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 161 do dnia 1 marca 2017r. do godz. 15.00 - decyduje data wpływu oferty do OIK w Łomży. Aplikacje powinny być złożone  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy- pracownik socjalny”. Oferty, które wpłyną do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Nita
Odpowiada:Katarzyna Nita
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2017-02-21 12:42:04

Archiwum

Data Autor
2017-02-21 12:40 Katarzyna Nita zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 341