tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
VII Ogród Jordanowski
drukuj

Dyrekcja

DYREKCJA VII OGRODU JORDANOWSKIEGO 

ELŻBIETA SOBIECKA


 • Telefon: 22 619 89 93
 • adres e-mail: oj7@edu.um.warszawa.pl

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.


Dyrektor  odpowiedzialny jest w szczególności za:

 • dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących;
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela


Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny (...),
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów (...), przeprowadzanych w szkole lub placówce,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty 


Osoby odpowiedzialne

Autor:Elzbieta Sobiecka
Odpowiada:Elzbieta Sobiecka
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2017-02-15 12:46:00

Archiwum

Data Autor
2015-12-17 23:37 Elzbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 23:35 Elzbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 23:35 Elzbieta Sobiecka zobacz
2015-07-16 12:16 Elzbieta Sobiecka zobacz
2012-11-08 14:03 Kinga Kłos zobacz
2012-11-08 13:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 646