tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
VII Ogród Jordanowski
drukuj

Nabór do pracy

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego

w VII Ogrodzie Jordanowskim

 

Dyrektor VII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

nauczyciela wychowania fizycznego VII Ogrodu Jordanowskiego


1. Określenie stanowiska pracy:

1) nauczyciel wychowania fizycznego
2) wymiar czasu pracy -  14 godzin )
3) rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony – od lutego  do 31 sierpnia 2018 roku, z możliwością zatrudnienia od 1 września 2018r. na pełny etat ( 30 godz).

Warunki :

- praca w godzinach 9.00-18.00
- praca z młodym, dynamicznym zespołem;
- możliwość rozwoju zawodowego,

- dobre warunki pracy;

- mile widziane dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia  zajęć z zakresu sportu i rekreacji

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

2. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, itp.
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy,
 • List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • Oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela wychowawcy w VII Ogrodzie Jordanowskim

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w sekretariacie  VII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie

    do dnia  9 lutego 2018 r., do godz. 15.00.

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem

kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego”.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej bip. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej bip VII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie”.( http://www.oj7.edu.pl ).

Dyrektor telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej bip.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie VIIOJ przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. VIIOJ nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania"

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Sobiecka
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Elżbieta Sobiecka
Data ostatniej zmiany:2018-01-25 12:45:04

Archiwum

Data Autor
2018-01-25 12:38 Elżbieta Sobiecka zobacz
2016-04-15 00:18 Elżbieta Sobiecka zobacz
2016-04-15 00:16 Elżbieta Sobiecka zobacz
2016-04-15 00:15 Elżbieta Sobiecka zobacz
2016-04-15 00:14 Elżbieta Sobiecka zobacz
2016-04-15 00:13 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 23:51 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 22:36 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 22:35 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 22:24 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 22:24 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 22:03 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 22:02 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-07-16 12:47 Elżbieta Sobiecka zobacz
2012-11-08 13:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 725