Biuletyn Informacji Publicznej
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
drukuj

Przetargi/ zamówienia do 30 tyś.

Zaproszenie do złożenia oferty dot. wywozu odpadów komunalnych

Pliki

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Rydułtowy 05.06.2020 r.
44-280 Rydułtowy
ul. A. Mickiewicza 33OPP.26.3.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
44-280 Rydułtowy
ul. A. Mickiewicza 33
NIP 647-18-99-345

II. Tryb postępowania
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony opracowany na podstawie Załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) z p.z. – tzw. „postępowanie poza ustawą” ale zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Ogniska Pracy w Rydułtowach z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia, terminy realizacji i miejsce wykonania zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych stałych zbieranych w sposób nieselektywny do pojemnika i selektywny do worków na kompleksie boisk „Orlik 2012” ul. Kochanowskiego 23 w Rydułtowach.
2. Pojemność pojemnika, ilość i częstotliwość:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 pojemnik 240 l - 2 razy w miesiącu,
• worki na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
• worki z szkłem - 1 raz w miesiącu,
• worki z odpadami zielonymi - 2 razy w miesiącu.

IV. Termin realizacji : od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. z możliwością przedłużenia umowy - planowana zmiana zarządzającego obiektem.

V. Terminy płatności
1. Przelew bankowy nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
2. Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób:
Nabywca:
Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
Odbiorca
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Mickiewicza 33
44-280 Rydułtowy

VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udziale w zamówieniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
VII. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
VIII Składanie ofert.
1. Oferta powinna zostać złożona na druku własnym
2. Oferta powinna zawierać nazwę, adres oferenta, numer telefonu, NIP i cenę wyrażoną kwocie netto i brutto.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze albo przez osobę lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo. Oferta niespełniająca powyższego wymogu zostanie odrzucona.4. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Termin i miejsce składania ofert
1. Wykonawcy składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami:
• w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do sekretariatu Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach (44 - 280), ul. Adama Mickiewicza 33
• drogą elektroniczną na adres: opprydultowy@interia.pl do dnia 17.06. 2020 roku do godziny 10.00.
2. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać :
„Oferta na wywóz odpadów komunalnych”.
3 . Oferty rozpatrywane będą tylko te złożone w terminie (liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu OPP lub na skrzynkę elektroniczną)
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30.
X. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1
2. Oświadczenie - załącznik nr 2

Do udzielania informacji w sprawie niniejszego postępowania upoważniona została pani Ewelina Swoboda, tel. 32 45 76 892.


Załącznik nr 2

…………………………………………………………….. …………………………..dnia………………………..2020 r. nazwa oferenta


OŚWIADCZENIE


Oświadczam, iż firma którą reprezentuję, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

……………………………………………………………
upoważniony przedstawiciel
Załącznik nr 1Oświadczenie
O spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych


Nazwa i adres oferenta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP………………………………………………………
REGON………………………………………………..

Oświadczam, że firma którą reprezentuję:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewelina Swoboda
Odpowiada:Ewelina Swoboda
Wytworzył:Ewelina
Data ostatniej zmiany:2020-06-05 12:18:39

Archiwum

Data Autor
2018-02-13 12:14 Ewelina Swoboda zobacz
2018-02-13 12:13 Ewelina Swoboda zobacz
2018-02-13 12:07 Ewelina Swoboda zobacz
2018-02-13 12:05 Ewelina Swoboda zobacz
2018-02-13 12:04 Ewelina Swoboda zobacz
2018-02-05 12:38 Ewelina Swoboda zobacz
2018-02-05 12:36 Ew zobacz
2017-03-02 14:08 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-03-02 12:42 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 13:15 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 13:10 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 13:03 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 13:02 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 12:58 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 12:55 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 12:52 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2017-02-20 12:49 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2016-03-03 08:28 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2016-03-02 14:36 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2016-03-02 13:53 Anna Piechoczek-Długosz zobacz
2014-10-16 11:22 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 19434