Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu
drukuj

Schronisko dla Bezdomnych

Schronisko dla Bezdomnych w Świeciu
ul. Ogrodowa 9b
86-100 Świecie
tel. kontaktowy: (052) 33 16 325

Kierownik: mgr Maciej Chareński


Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu.

Zarządzenie nr 23/2020 pobierz

Regulamin Organizacyjny SB pobierz


Tabela odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu obowiązująca od 01.10.2019 roku.


Tabela odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu obowiązująca od 01.01.2018 roku.


Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2017 roku za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu przy ul. Ogrodowej 9 b.


Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2016 roku za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu przy ul. Ogrodowej 9 b.


 

Informacja dotycząca zmian zasad odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych. 

Tabela dotycząca zasad odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych od dnia 01.10.2015 roku.

>>więcej

 


 

Informacja dotycząca zmian zasad odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych. 

Tabela dotycząca zasad odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych do dnia 01.10.2015

roku.

Kryterium dochodowe  dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł od 1.10.2012r.

Koszt pobytu w 2015 r wynosi 858,13 zł.

 

Lp.

Kryterium dochodowe osoby określone wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu

1

Dochód do 100 %

Nieodpłatnie

2

100,01% - 125%

542,05 zł – 677,50 zł

20%

171,62 zł

3

125,01% - 150%

677,55 zł – 813,00 zł

30%

257,44 zł

4

150,01% - 175%

813,05 zł – 948,50 zł

40%

343,25 zł

5

175,01% - 200%

948,55 zł – 1048,00 zł

50%

429,06 zł

6

Powyżej 200%

1084, 00 zł

100%

858,13 zł

 

 

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu     
 

 

Uchwała nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009 
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Świecie. 

 

 

 

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2014 roku za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu przy ul. Ogrodowej 9 b. 

   

 

DZIAŁALNOŚĆ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH W ŚWIECIU

Zgodnie Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Obowiązek ten spoczywa na organach administracji rządowej i samorządowej, które wykonując go powinny współdziałać m.in. z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi, kościołami (art. 2) w/w ustawy.

Celem działań realizowanych wobec osób najbardziej potrzebujących przez organy administracji rządowej i samorządowej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych oraz zapewnienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3).

Zadaniem struktur organizacyjnych pomocy społecznej jest analiza potrzeb i zjawisk, które powodują wzrost zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej przez tworzenie i rozbudowę infrastruktury socjalnej, między innymi schronisk dla bezdomnych, których konieczność istnienia wynika z rozszerzonych potrzeb środowiskowych. 

Z pośród zadań własnych o charakterze obowiązkowym nałożonych na Gminy jest m.in. obowiązek pomocy osobom bezdomnym w formie zapewnienia im schronienia. Dlatego też Rada Miejska w Świeciu uchwałą dnia 6 marca 1995 r. przeznaczyła części nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 9b w Świeciu na Schronisko dla Bezdomnych. Od 3 kwietnia 1996 roku Rada Miejska uchwaliła przyjęcie regulaminu Schroniska.

Schronisko dla Bezdomnych z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 9 B w Świeciu jest filią Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Przeznaczone jest dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, swym działaniem obejmuje mieszkańców miasta i gminy Świecie. Placówka całkowicie finansowana jest ze środków Urzędu Miasta Świecia. Dysponuje 30 miejscami noclegowymi.

Przyczyny z powodu, których osoby zgłaszają się o pomoc do Schroniska są różne, istotę stanowi obowiązek udzielenia pomocy.

Schronisko funkcjonuje codziennie przez całą dobę, nie spełnia jednak funkcji stałego miejsca pobytu. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają osoby bezdomne bez źródła utrzymania z terenu gminy Świecie. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są osoby z innych Gmin, np. jeżeli taka Gmina nie ma własnego Schroniska lub Noclegowni.

Pobyt w schronisku jest bezpłatny dla osób bez dochodu lub jeśli ich dochód jest niższy od kryterium na osobę samotnie gospodarującą, tj. poniżej 542 zł, lecz od osób posiadających dochód powyżej wspomnianego kryterium pobierana jest odpłatność ustalona przez Uchwałę Rady Miejskiej według tabeli odpłatności.  Opłaty, które powstaną w związku z pobytem w schronisku osób zameldowanych na terenie innych gmin, są pobierane w pełnej wysokości od Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych według miejsca ostatniego zameldowania pobytu stałego osoby.

Przyjęcia do placówki dokonują pracownicy etatowi, kierownik lub pracownik socjalny. Przyjęcie do Schroniska poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, podczas której zapoznaję się osobę bezdomną z Regulaminem Schroniska i konsekwencjami jego nieprzestrzegania. 

Podopieczny w Schronisku może przebywać 3 m-ce, jednak w uzasadnionych przypadkach pobyt ten może być przedłużony. Pobyt podopiecznego powinien zmierzać do pełnej readaptacji do życia społecznego i powrotu do środowiska. 

Osobom przyjętym do schroniska zapewniamy poszanowanie godności osobistej, zapewniamy możliwości przebywania w placówce całą dobę, przyznajemy łóżko, pościel, ręcznik i środki higieny osobistej, umożliwiamy korzystanie z urządzeń i sprzętu o charakterze kulturalno - oświatowym oraz urządzeń sanitarnych, informujemy o możliwości przygotowywania posiłków we własnym zakresie. 

W przypadku osób, które zgłaszają się do Schroniska w zniszczonej, nie nadającej się do dalszego użytku odzieży wydawana jest odzież z zasobów Schroniska odpowiednia do pory roku.

Schronisko w Świeciu nigdy nie odmawia pomocy bezdomnym, gdyż bardzo często właśnie Schronisko jest dla ludzi bez dachu nad głową, porzuconych, potrzebujących pomocy jedynym miejscem w którym mogą uzyskać pomoc. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Pauka
Odpowiada:Joanna Pauka
Wytworzył:Joanna Pauka
Data ostatniej zmiany:2020-09-08 11:27:37

Archiwum

Data Autor
2020-05-06 11:33 Joanna Pauka zobacz
2020-04-30 11:48 Joanna Pauka zobacz
2020-04-30 11:47 Joanna Pauka zobacz
2020-04-30 11:47 Joanna Pauka zobacz
2020-04-30 11:47 Joanna Pauka zobacz
2020-02-14 10:17 Joanna Pauka zobacz
2020-01-13 11:52 Joanna Pauka zobacz
2019-11-15 12:58 Joanna Pauka zobacz
2019-11-15 12:53 Joanna Pauka zobacz
2019-11-15 12:50 Joanna Pauka zobacz
2018-01-04 08:46 Joanna Pauka zobacz
2017-07-11 12:43 Joanna Pauka zobacz
2017-06-30 07:08 Joanna Pauka zobacz
2017-01-10 13:54 Joanna Pauka zobacz
2017-01-10 13:52 Joanna Pauka zobacz
2017-01-10 13:52 Joanna Pauka zobacz
2016-01-25 13:20 Joanna Pauka zobacz
2016-01-11 12:42 Joanna Pauka zobacz
2016-01-11 12:34 Joanna Pauka zobacz
2016-01-11 12:34 Joanna Pauka zobacz
2015-10-14 10:28 Joanna Pauka zobacz
2015-09-30 06:41 Joanna Pauka zobacz
2015-09-30 06:40 Joanna Pauka zobacz
2015-09-07 08:16 Joanna Pauka zobacz
2015-09-07 08:13 Joanna Pauka zobacz
2015-08-17 09:52 Joanna Pauka zobacz
2015-08-17 09:44 Joanna Pauka zobacz
2015-08-13 09:56 Joanna Pauka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2355