Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
drukuj

Organizacja

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

samorządowej instytucji kultury

Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, zwany dalej „Regulaminem”, określa jej organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych.

 

§ 2

Samorządowa instytucja kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” działa w szczególności na podstawie:

1)   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2)   ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

3)   ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);

4)   statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XX-91/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7983).

 

§ 3

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1)   Instytucji – należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”;

2)   Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Instytucji;

3)   Głównym księgowym – należy przez to rozumieć Głównego księgowego Instytucji;

4)   komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć działy i samodzielne stanowiska pracy utworzone w Instytucji;

5)   kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej;

6)   samodzielnych stanowiskach pracy – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Instytucji na stanowiskach wymagających wiedzy specjalistycznej, niebędące kierownikami, podlegające bezpośrednio Dyrektorowi.

 

 

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna

 

§ 4

1.   Instytucją zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor powoływany przez Burmistrza Wołomina w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.   Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)   kierowanie bieżącą działalnością oraz koordynacja pracy komórek organizacyjnych;

2)   samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania;

3)   zatrudnianie i zwalnianie pracowników Instytucji;

4)   wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

5)   zatwierdzanie rocznych planów działalności Instytucji;

7)   sporządzanie projektów rocznych planów finansowych;

6)   sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Instytucji;

8)   występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację lub na dofinansowanie bieżących zadań Instytucji;

9)   wdrożenie kontroli zarządczej w Instytucji.

 

§ 5

1.   Dyrektor wyznacza spośród pracowników Instytucji osobę zastępująca go podczas jego nieobecności. Zastępstwa tego nie można powierzyć Głównemu księgowemu.

2.   Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami ochrony informacji niejawnych.

 

§ 6

1.   Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Instytucji.

2.   W sprawach bieżącej działalności Instytucji Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw i upoważnień szczególnych.

3.   W celu realizacji określonych zadań wymagających współdziałania różnych komórek organizacyjnych bądź dodatkowych zadań Dyrektor może powoływać zespoły robocze, określając ich skład oraz zakres działania.

4.   W zależności od potrzeb Dyrektor może zwoływać zebrania pracowników, ustalając ich porządek, skład osobowy oraz osoby odpowiedzialne za referowanie poszczególnych zagadnień.

 

§ 7

1.   Komórki organizacyjne współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań. Zadania realizowane przy udziale kilku komórek organizacyjnych koordynuje komórka, której zakres działania obejmuje podstawową kwestię, będącą przedmiotem realizowanego zadania, albo której Dyrektor zlecił realizację zadania (komórka wiodąca).

2.   Komórki organizacyjne przygotowują niezbędne materiały i przekazują je komórce wiodącej do wykorzystania oraz współdziałają z nią w dalszej realizacji zadania.

3.   Spory o właściwość między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

 

§ 8

1.   Komórki organizacyjne realizują zadania będące przedmiotem działania Instytucji oraz koordynują prace, dla których są komórką wiodącą, a w szczególności:

1)   dokonują ocen i analiz stanu faktycznego, a także skuteczności prowadzonych działań oraz przygotowują odpowiednie materiały w tym zakresie;

2)   przygotowują propozycje rozwiązań systemowych;

3)   współpracują z odpowiednimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji wyznaczonych im zadań;

4)   współpracują w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2.   Przy wykonywaniu zadań komórki organizacyjne zobowiązane są do ścisłego współdziałania, uzgodnień roboczych, opiniowania, udostępniania informacji i materiałów oraz prowadzenia prac w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań.

 

§ 9

1.   Pracami działów kierują kierownicy.

2.   Kierownicy działów odpowiadają za realizację zadań działu przed Dyrektorem.

3.   Do obowiązków kierowników działów należy w szczególności:

1)   nadzorowanie realizacji zadań działu, w tym czuwanie nad właściwą i terminową realizacją tych zadań;

2)   koordynowanie działalności pracowników oraz wydawanie im poleceń służbowych w granicach dopuszczonych przepisami prawa;

3)   czuwanie nad równomiernym obciążeniem pracowników zadaniami oraz zapewnianie zastępstwa nieobecnych pracowników;

4)   sygnalizowanie Dyrektorowi nieprawidłowości w wykonywaniu przez pracowników zadań i czynności służbowych;

5)   zapewnianie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Instytucji, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

6)   dokonywanie czynności kierownictwa wewnętrznego w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

7)   współdziałanie w opracowaniu i realizacji planów finansowych Instytucji w zakresie właściwości działu;

8)   przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań działu;

9)   podpisywanie korespondencji wewnętrznej oraz parafowanie pism przekazanych do podpisu Dyrektora.

 

§ 10

Tryb załatwiania spraw i obiegu korespondencji regulują odrębne przepisy, w szczególności:

1)   przepisy kancelaryjno-archiwalne;

2)   przepisy o ochronie informacji niejawnych;

3)   przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Rozdział III

Komórki organizacyjne i ich zadania

 

§ 11

1.   W skład Instytucji wchodzą komórki organizacyjne:

1)   Dział Finansowo-Księgowy (DFK);

2)   Dział Obsługi Turystycznej (DOT);

3)   Dział Organizacji i Promocji (DOP);

2.   W skład działów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wchodzą kierownicy i stanowiska pracy.

3.   W skład Instytucji mogą wchodzić także samodzielne stanowiska pracy.

4.   Strukturę organizacyjną Instytucji przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.

 

§ 12

1.   Kierownikiem Działu Finansowo-Księgowego jest Główny księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2.   Główny księgowy wykonuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

3.   W razie nieobecności Głównego księgowego jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

4.   Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:

1)   prowadzenie gospodarki finansowej Instytucji;

2)   prowadzenie rachunkowości Instytucji;

3)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

6)   dokonywanie operacji gospodarczych i finansowych oraz ich kontrola, terminowe i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej i sprawozdawczości finansowej;

7)   bieżące monitorowanie egzekucji należności;

8)   właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów, prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

 

§ 13

1.   Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy opracowywanie projektu planu finansowego Instytucji i jego wykonywanie, a także sprawy dotyczące obsługi księgowej Instytucji, a w szczególności:

1)   opracowywanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji i jego aktualizacja;

2)   opracowywanie układu wykonawczego planu finansowego i planu rzeczowo-finansowego oraz przedstawianie Dyrektorowi propozycji zmian w tym planie;

3)   sporządzanie prognoz, sprawozdań i analiz wykonania planu finansowego Instytucji;

4)   opracowywanie części księgowo-kosztorysowych w dokumentach i założeniach działań lub projektach;

5)   dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz prowadzenie rejestru operacji finansowych;

6)   dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

7)   prowadzenie ewidencji dokumentów finansowych oraz windykacja należności;

8)   przyjmowanie i weryfikacja faktur oraz prowadzenie rejestru faktur;

9)   prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku od towarów i usług;

  10)   obsługa kasowa i bankowa oraz finansowa Instytucji, w tym:

a)    odbieranie wyciągów bankowych i innej korespondencji bankowej oraz księgowanie wyciągów bankowych z podziałem na dochody, wydatki, paragrafy i zadania,

b)    sporządzanie przelewów bankowych oraz dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie do programu finansowo-księgowego.

2.   Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy także wykonywanie czynności obsługi kadrowo-płacowej Instytucji, a w szczególności:

1)   opiniowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących spraw pracowniczych, w tym wynagrodzeń i czasu pracy w Instytucji;

2)   prowadzenie spraw kadrowych i analizy kadrowej, w tym:

a)    planowanie i monitorowanie zatrudnienia w Instytucji, a także opracowywanie szczegółowych zakresów obowiązków służbowych oraz opisów stanowisk pracy dla pracowników,

b)    prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania w Instytucji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)    prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa,

d)    prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników,

e)    sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych i bieżąca kontrola w zakresie wykorzystania oraz rejestracja urlopów i zwolnień lekarskich,

f)     prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych i socjalnych,

g)    organizowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników,

h)    prowadzenie spraw dotyczących rekrutacji pracowników,

i)     prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

3)   przygotowywanie umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych;

4)   sporządzanie i przedkładanie do podpisu Dyrektora i Głównego księgowego list wypłat wynagrodzeń i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

5)   rozliczanie funduszu płac w skali miesiąca i roku, a także sporządzanie, dekretowanie i rozliczanie list płac;

6)   rozliczanie honorariów, umów zleceń i umów o dzieło;

7)   prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wpłat na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.   W zakresie wykonywanych zadań Dział Finansowo-Księgowy uczestniczy w czynnościach przygotowania dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

 

 

§ 14

1.   Do zadań Działu Organizacji i Promocji należy w szczególności:

1)   prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się przez Instytucję o środki finansowe z funduszy, programów i dotacji od podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym:

a)    gromadzenie informacji dotyczących dostępnych funduszy, programów i dotacji,

b)    przygotowywanie lub nadzór nad przygotowywanymi wnioskami lub aplikacjami,

c)    prowadzenie dokumentacji związanej z poszczególnymi projektami i ich rozliczaniem,

d)    opracowywanie sprawozdań z realizowanych działań,

e)    współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie integracji działań dla pozyskiwania środków na rzecz rozwoju Instytucji;

2)   realizacja i koordynacja projektów z zakresu promocji i komunikacji społecznej;

3)   prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przez Instytucję imprez masowych;

4)   obsługa kancelaryjna Instytucji, w tym:

a)    prowadzenie kalendarza oraz przygotowanie i obsługa spotkań Dyrektora,

b)    obsługa Rady Programowej i Komitetu Honorowego,

c)    opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji,

d)    sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,

e)    prowadzenie rejestru wewnętrznych regulacji obowiązujących w Instytucji,

f)     przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora oraz prowadzenie stosownych rejestrów w tym zakresie,

g)    prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą, w tym zarządzaniem ryzykiem,

h)    prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi,

i)     prowadzenie spraw kancelaryjno-archiwalnych, w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kancelarii pod względem formalno-organizacyjnym,

j)     przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji Instytucji oraz rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją,

k)    udzielanie informacji interesantom;

5)   aktualizacja strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;

6)   prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażeniem i materiałami, w tym:

a)    znakowanie środków trwałych i wyposażenia,

b)    ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia i materiałów;

7)   prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym:

a)    przyjmowanie, składowanie i wydawanie środków trwałych, wyposażenia i materiałów oraz kontrolowanie poprawności zrealizowanych dostaw,

b)    utrzymywanie zapasów materiałów na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań Instytucji;

8)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń biurowych.

2.   W zakresie wykonywanych zadań Dział Organizacji i Promocji uczestniczy w czynnościach przygotowania dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

 

§ 15

1.   Do zadań Działu Obsługi Turystycznej należy w szczególności:

1)   obsługa turystyczna w ramach działalności Instytucji;

2)   obsługa wypożyczalni rowerów;

3)   sporządzanie ofert turystycznych;

4)   przekazywanie i popularyzacja informacji dotyczącej obsługi turystycznej;

5)   nawiązywanie relacji i pozyskiwanie kontaktów z podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu zapewnienia obsługi turystycznej;

6)   opracowywanie dokumentacji dotyczącej istniejących walorów kulturowo-historycznych na obszarze powiatu wołomińskiego i terenów sąsiadujących, związanych z historią wydarzeń 1920 roku;

7)   koordynacja prac związanych z tworzeniem długofalowych planów obsługi turystycznej i oferty turystycznej.

2.   W zakresie wykonywanych zadań Dział Obsługi Turystycznej uczestniczy w czynnościach przygotowania dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 16

Do czasu utworzenia struktury organizacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie zadania działów mogą wykonywać samodzielne stanowiska pracy.

 

§ 17

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia statutu Instytucji oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 18

Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Czerski
Odpowiada:Maciej Czerski
Wytworzył:Maciej Czerski
Data ostatniej zmiany:2013-08-30 11:16:40

Archiwum

Data Autor
2013-08-29 13:01 Maciej Czerski zobacz
2013-08-13 17:35 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2068