Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
drukuj

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Opolu Lubelskim

 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

  • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
  • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o kontakt pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej)
  • dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego oraz inne podania należy składać w specjalne przeznaczonym do tego pojemniku umieszczonym przed biurem Inspektoratu, potwierdzenie złożenia dokumentów może nastąpić  za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez inwestora adres.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informować na bieżąco.

 

 

 

      Z poważaniem

 

      PINB w Opolu Lubelskim

      Grażyna Legwant

Osoby odpowiedzialne

Autor:Eliza Piłat
Odpowiada:Grażyna Legwant
Wytworzył:Eliza Piłat
Data ostatniej zmiany:2022-12-01 14:24:49

Archiwum

Data Autor
2022-12-01 14:24 Eliza Piłat zobacz
2022-12-01 14:23 Eliza Piłat zobacz
2022-08-25 13:45 Eliza Piłat zobacz
2022-08-24 13:51 Eliza Piłat zobacz
2022-08-24 13:40 Eliza Piłat zobacz
2022-07-04 13:27 Eliza Piłat zobacz
2022-06-30 12:25 Eliza Piłat zobacz
2022-06-29 13:12 Eliza Piłat zobacz
2022-06-29 13:10 Eliza Piłat zobacz
2022-06-28 10:38 Eliza Piłat zobacz
2021-12-02 08:02 Eliza Piłat zobacz
2021-12-01 12:56 Eliza Piłat zobacz
2021-12-01 12:56 Eliza Piłat zobacz
2021-01-29 11:00 Eliza Piłat zobacz
2020-04-14 09:43 Eliza Piłat zobacz
2020-04-14 09:40 Eliza Piłat zobacz
2020-03-12 14:50 Eliza Piłat zobacz
2019-07-01 13:05 Eliza Piłat zobacz
2019-06-26 10:11 Eliza Piłat zobacz
2019-06-26 09:56 Urszula Witek zobacz
2019-06-26 09:54 Urszula Witek zobacz
2018-10-29 13:32 Urszula Witek zobacz
2018-06-08 11:46 Urszula Witek zobacz
2018-06-08 11:46 Urszula Witek zobacz
2018-06-08 11:44 Urszula Witek zobacz
2018-06-08 11:42 Urszula Witek zobacz
2017-12-01 12:50 Urszula Witek zobacz
2017-12-01 12:49 Magdalena Paździor zobacz
2016-10-12 08:27 Magdalena Paździor zobacz
2016-02-11 08:30 Magdalena Paździor zobacz
2015-10-06 12:12 Magdalena Paździor zobacz
2015-10-06 12:12 Magdalena Paździor zobacz
2015-01-14 07:46 Magdalena Paździor zobacz
2014-12-08 12:42 Magdalena Paździor zobacz
2014-12-08 12:39 Magdalena Paździor zobacz
2014-12-08 12:37 Magdalena Paździor zobacz
2014-12-08 12:34 Magdalena Paździor zobacz
2014-12-08 12:25 Magdalena Paździor zobacz
2014-12-08 12:24 Magdalena Paździor zobacz
2014-05-20 13:32 Magdalena Paździor zobacz
2014-05-20 13:31 Magdalena Paździor zobacz
2014-04-29 08:39 Magdalena Paździor zobacz
2014-04-14 08:54 Magdalena Paździor zobacz
2014-04-14 08:53 Eliza Piłat zobacz
2014-04-14 08:51 Magdalena Paździor zobacz
2014-04-14 08:50 Magdalena Paździor zobacz
2013-10-23 08:21 Magdalena Paździor zobacz
2012-12-05 14:45 Eliza Piłat zobacz
2012-12-05 13:58 Eliza Piłat zobacz
2012-12-05 13:45 Eliza Piłat zobacz
2012-12-05 13:36 Eliza Piłat zobacz
2012-12-05 13:34 Grażyna Legwant zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1866