Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

RODO

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1 z 2016 r.) - dalej RODO – informuję:

1.  Administratorem podawanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 6, Tel. 032 4190466, pinbraciborz@interia.pl.

2.    Dane kontaktowe osoby do udzielania wyjaśnień w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych) - iod.pinbraciborz@gmail.com

3.   Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań i kompe-tencji określonych w art.83 Prawa budowlanego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych i prowa-dzenie rejestrów, a także postępowań egzekucyjnych na podstawie przepisów odrębnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, które upoważniają te podmioty do odbioru i przetwarzania takich danych. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8.  Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane tylko przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, następnie będą przechowywane przez okres zgodny z odrębnymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.

9.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bądź skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie tych danych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku/podania bez rozpatrzenia.

11.  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Osoby odpowiedzialne

Autor:Simona Szczuka
Odpowiada:Maciej Wróbel
Wytworzył:Maciej Wróbel
Data ostatniej zmiany:2018-12-04 13:47:33

Archiwum

Data Autor
2018-12-04 13:46 Simona Szczuka zobacz
2018-12-04 13:42 Simona Szczuka zobacz
2018-12-04 13:41 Simona Szczuka zobacz
2018-12-04 09:08 Simona Szczuka zobacz
2018-12-04 09:08 Simona Szczuka zobacz
2018-12-04 09:04 Simona Szczuka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1025