Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Skargi i wnioski

INFORMACJE OGÓLNE

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

Skarga/wniosek powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz.1450 z późniejszymi zmianami) lub profilu zaufanego ePUAP określonego w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami).

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2013-01-15 17:01:34

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1885