Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Uprawnienia

Realizując swoje obowiązki i zadania PINB ma prawo:

 • wstępu:
  • do obiektu budowlanego,
  • na teren: budowy, zakładu pracy w którym jest prowadzone działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi,
 • żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych, informacji lub udostępnienia dokumentów:
  • związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,
  • świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym;
 • w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia ocen lub ekspertyz niedostatecznie wyjaśniających sprawę - zlecenia wykonania tych ocen lub ekspertyz lub dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia,
 • nakładania mandatów karnych, sporządzania wniosków do sądów powszechnych oraz nakładania grzywien administracyjnych.

  

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Stan prawny: na dzień 31.12.2013 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2014-03-31 08:00:51

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 701