Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Akty wykonawcze

Poniej zamieszczono akty prawne podstawowej rangi które zostały wydane w celu wykonania ustawy Prawo Budowlane. Akty te w wikszości zostały wydane w formie rozporządzeń.

Wykaz zawiera większość aktów z przywołaniem podstawy ich wydania. Aktualne treści tych aktów można zmaleźć na stronie Sejmu RP: http://isap.sejm.gov.pl

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U.97.132.877) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.01.97.1055) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U.02.12.116) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63.735) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.96.33.144) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.98.151.987) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U.98.130.859) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U.95.50.271) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.05.243.2063) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.98.101.645) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007.86.579) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U.96.103.477) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U.01.132.1479) – wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.99.74.836) – wydane na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego.

 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.96.19.231) – wydane na podstawie art. 11 ust. 1 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.06.83.578) – (wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554) – wydane na podstawie art. 19 ust. 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) – wydane na podstawie art. 21a ust. 4 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127) – wydane na podstawie art. 32 ust. 5 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) – wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839) – wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.95.25.133) – wydane na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953) – wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U.03.132.1231) – wydane na podstawie art. 59d ust. 3 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1134) – wydane na podstawie art. 64 ust. 4 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.04.198.2043) – wydane na podstawie art. 72 ust. 1 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U.03.120.1135) – wydane na podstawie art. 72 ust. 2 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.2009.23.135) – wydane na podstawie art. 82b ust. 4 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U.2007.45.290) – wydane na podstawie art. 84 ust. 4 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U.03.120.1130) – wydane na podstawie art. 84 ust. 5 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz.U.02.179.1494) – wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U.2009.23.136) – wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego.

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz.U.99.24.216) – wydane na podstawie art. 88b ust. 2 Prawa budowlanego.

 Powyższy wykaz storzony został do celów informacyjnych i może być niekompletny.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2014-03-31 08:08:22

Archiwum

Data Autor
2014-03-31 08:06 Gabriel Kuczera zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2330