Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Kontrola przestrzegania przpisów

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

  • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  • sprawdzanie dopuszczenia stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:

  • badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień,
  • sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego została wymieniona na pierwszym miejscu spośród zadań nadzoru budowlanego. Tym samym zostało określone najważniejsze zadanie organów nadzoru budowlanego, które jest realizowane tak przez kontrolę prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, jak i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego odbywa się w granicach właściwości organów nadzoru budowlanego.

Organy nadzoru budowlanego mają m. in. obowiązek kontrolowania prowadzenia budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Jeżeli zostaną stwierdzone w tym zakresie uchybienia i nieprawidłowości, ustawa Prawo budowlane bud. daje organowi nadzoru budowlanego prawo do reagowania w przypadku realizacji budowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz innych warunków pozwolenia na budowę. Stwierdzenie przez organ nadzoru budowlanego nawet niewielkiego odstępstwa mieszczącego się w katalogu, o którym mowa w art. 36a ust. 5 pr. bud., w trakcie budowy, bez stosownej zmiany pozwolenia na budowę, prowadzi do wszczęcia przez organ nadzoru budowlanego procedury określonej w art. 51 pr. bud. Wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji z art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. powoduje, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany uchylić wydane pozwolenie.

Ponadto organy nadzoru budowlanego uprawnione są do sprawdzania posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych podlegają odpowiedzialności zawodowej. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego.

Organ prowadzący postępowanie wyjaśniające, ma za zadanie ustalić, jaki czyn popełniono, wskazać wszystkie okoliczności popełnienia tego czynu oraz potwierdzić jego popełnienie. W postępowaniu tym organ ma prawo stosować wszystkie możliwe środki pozwalające na ustalenie stanu faktycznego. Zatem takie działania jak rozprawa administracyjna, przesłuchania świadków, czy opinie biegłych, są często stosowanymi metodami wyjaśniania sprawy.

Organy nadzoru budowlanego mają również uprawnienia do badania prawidłowości postępowań administracyjnych prowadzonych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Działania, jakie organy nadzoru budowlanego mogą podejmować w wyniku realizacji ww. uprawnień zostały unormowane w art. 84b ust. 3 pr. bud., przy czym należy zauważyć, że nie mają one charakteru władczego w stosunku do organów administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Stan prawny: na dzień 31.12.2013 r.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2014-03-31 08:02:31

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1049