Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

zgłoszenie rozpoczęcia działalności nadzorowanej

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podjęcie działalności nadzorowanej, o której mowa:

1) w art. 1 pkt 1 lit. a, c-f, h, i, l, jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spełnienia wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności

2) w art.1 pkt 1 lit. b, g, j, k, n, p, jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzeniapowiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia.

art.5 ust. 2 Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w ust.1 pkt 1, na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną, złożony co najmniej 30 dni przed planowanym ropoczęciem działalności.

 

 

Art. 1ust.1 pkt 1 w.w ustawy:

a) zarobkowy transport zwierząt lub transport zwierząt wykonywany w związku z inną działalnością gospodarczą

b) organizowanie targów, wystaw. pokazów lub konkurów zwierząt

c) obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt

d) prowadzenie miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

e) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

f) zarobkowe wytwarzanie, pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie materiału biologicznego

g) prowadzenie punktu kopulacyjnego

h) prowadzenie zakładu drobiu

i) prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury lub zakładu przetwórczego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt

j) prowadzenie schronisk dla zwierząt

k) chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie

l) utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt uzywanych do prowadzenia takich badań

m) hodowla zwierząt laboratoryjnych lub dostarczanie zwierząt doświadczalnych

n) utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt

p) prowadzenia

-miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczania na rynku

-łowiskatypu "wpuść i złów"

-przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi w zakresie określonym w art. 1 ust.3 lit.c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 55, z póxn. zm.: Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3 t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004"

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2016-10-24 10:03:13

Archiwum

Data Autor
2016-10-24 09:52 Edyta Nowak zobacz
2016-10-24 08:25 Edyta Nowak zobacz
2016-10-24 08:10 Edyta Nowak zobacz
2016-10-24 08:07 Edyta Nowak zobacz
2016-10-24 08:06 Edyta Nowak zobacz
2016-10-21 15:18 Edyta Nowak zobacz
2013-01-11 11:37 Jerzy Sokołowski zobacz
2012-11-11 17:26 Jerzy Sokołowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1824