Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
drukuj

Aktualności

 

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z następującą ścieżką dostępu:
- Nadzór weterynaryjny → Żywność pochodzenia zwierzęcego → Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności → Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności.  

 

                                            Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.  Poz. 12124                                   ROZPORZĄDZENIE NR 47 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
                                                           z dnia 20 grudnia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)na terenie powiatu siedleckiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 4 i art. 24, 25, 27, 28,29-31, 33-35, 37-44 oraz art. 46-47, 49-51, 55 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.), zwanego dalej również "rozporządzeniem2020/687" zarządza się, co następuje:
§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9520, 9725, 9751 i 11739).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia,o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
                                                                                       Wojewoda Mazowiecki:
                                                                                       Konstanty Radziwiłł                                                                      

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie informuje: teren miasta Węgrów, Gminy Liw oraz Gminy Miedzna został wyznaczony jako obszar buforowy grypy ptaków.

ROZPORZĄDZENIE NR 40

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   z dnia 10 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego oraz sokołowskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-31, 33-35, 37-38, 40, 42 - 44 oraz art. 46-47, 49-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.
2020 r., str. 64, z późn. zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem 2020/687” zarządza się, co następuje:

 

 • 1. W rozporządzeniu nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie siedleckiego oraz sokołowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9520) wprowadza się następujące zmiany:
 • tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego”;

 • 2-4otrzymują brzmienie:

„§ 2. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie siedleckim:
 1. w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia,
 2. w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica,
 3. w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły;
 • w powiecie sokołowskim:
 1. w gminie Bielany miejscowości: Bielany-Wąsy, Bielany-Żyłaki, Błonie Duże, Błonie Małe, Brodacze, Patrykozy-Kolonia, Wojewódki Dolne, Wojewódki Górne,
 2. w gminie Sokołów Podlaski miejscowości: Bachorza, Bartosz, Dziegietnia, Dziegietnia-Kolonia, Karlusin, Krasnodęby-Kasmy, Krasnodęby-Sypytki, Żanecin,
 3. miasto Sokołów Podlaski.
 • 3. Za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:
 • w powiecie siedleckim:
 1. w gminie Mordy miejscowości: Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Olędy, Stok Ruski, Kolonia Mordy, Pieńki, Wyczółki, Leśniczówka,
 2. miasto Mordy,
 3. w gminie Paprotnia miejscowości: Kobylany-Kozy, Czarnoty, Nasiłów, Skwierczyn Lacki, Kaliski, Paprotnia, Łozy, Łęczycki, Pliszki, Grabowiec, Podawce, Pluty, Koryciany, Krynki, Hołubla, Stasin,
 4. w gminie Przesmyki miejscowości: Tarków, Kukawki,
 5. w gminie Siedlce miejscowości: Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn-Pieńki, Biel, Osiny, Pustki, Grubale, Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Błogoszcz, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Golice, Golice-Kolonia, Jagodnia, Topórek, Purzec, Strzała, Chodów,
 6. miasto Siedlce,
 7. w gminie Suchożebry miejscowości: Borki Siedleckie, Kopcie, Wola Suchożebrska, Przygody, Suchożebry, Stany Duże, Stany Małe, Podnieśno, Sosna-Kozółki, Sosna-Kicki, Sosna-Trojanki, Sosna-Korabie,
 8. w gminie Mokobody miejscowości: Jeruzale, Osiny Dolne, Osiny Górne, Kisielany-Kuce, Świniary;
 • w powiecie sokołowskim:
 1. w gminie Bielany miejscowości: Bielany-Jarosławy, Dmochy-Rętki, Dmochy-Rogale, Korabie, Kowiesy, Kożuchów, Kożuchówek, Kudelczyn, Paczuski Duże, Patrykozy, Rozbity Kamień, Ruciany, Ruda-Kolonia, Sikory, Trebień, Urbanki, Wańtuchy, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe, Wyszomierz,
 2. w gminie Jabłonna Lacka miejscowość Wierzbice-Strupki,
 3. w gminie Sabnie miejscowości: Jadwisin, Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz-Dwór, Nieciecz Włościańska,
 4. w gminie Sokołów Podlaski miejscowości: Brzozów, Brzozów-Kolonia, Budy Kupientyńskie, Chmielew, Czerwonka, Dolne Pole, Grochów Szlachecki, Grochów Włościański, Justynów, Kosierady Wielkie, Krasnodęby-Rafały, Krasów, Łubianki, Nowa Wieś, Podkupientyn, Podrogów, Przeździatka-Kolonia, Przywózki, Walerów, Węże, Wyrąb, Ząbków, Ząbków-Kolonia,
 5. w gminie Repki miejscowości: Bałki, Borychów, Jasień, Józin, Kamianka, Kobylany Górne, Kobylany-Skorupki, Mołomotki-Dwór, Smuniew, Ostrówek, Remiszew Duży, Remiszew Mały, Repki, Rogów, Sawice-Wieś, Skorupki, Skwierczyn-Dwór, Skwierczyn-Wieś, Smuniew, Szkopy, Włodki, Wyrozręby-Konaty, Wyrozręby-Podawce, Zawady, Żółkwy.
 • 4. Wyznacza się obszar buforowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania na terenie nie objętym obszarami, o których mowa w § 2 i 3 a dotyczącym:
 • powiatu siedleckiego;
 • powiatu sokołowskiego w gminach Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie oraz Sokołów Podlaski;
 • powiatu węgrowskiego:
 1. w gminach Liw oraz Miedzna,
 2. w mieście Węgrów.”;
 • załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
 • 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie, Staroście Siedleckiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siedlcach, Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Wójtom gmin Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy, Burmistrzowi Miasta Siedlce, Staroście Sokołowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski, Wójtom Gmin: Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Staroście Węgrowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Węgrowie, Komendantowi Miejskiemu Policji w Węgrowie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, Burmistrzowi Miasta Węgrów, Wójtom gmin Liw i Miedzna, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.
 • 3.  1.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów,
  o których mowa w § 2-4.
 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 39

 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego oraz sokołowskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-31, 33-35, 37-38, 40, 42 - 44 oraz art. 46-47, 49-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.
2020 r., str. 64, z późn. zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem 2020/687” zarządza się, co następuje:

 • 1.  1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:

1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2; 

2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3;

3) obszaru buforowego, o którym mowa w § 4.

 1. Transport zwierząt i produktów przez obszar, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;

2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych;

3) unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są ptaki.

 1. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
 2. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywany jest drób, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;

2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu.

 1. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, w przypadku podmiotu utrzymującego kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.
 2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 3, jest przechowywany przez podmiot utrzymujący drób do czasu zniesienia obszaru, o którym mowa w ust. 1.
 3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.
 4. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się podmiotom utrzymującym drób, na użytkach rolnych przeprowadzenie - tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.
 5. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rozrzucania przez posiadaczy utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość rozrzucanego nawozu naturalnego.
 6. Podmiotom utrzymującym drób na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się na gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek pożniwnych.

 

 • 2. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:
 • w powiecie siedleckim:
 1. w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia,
 2. w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica,
 3. w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły;
 • w powiecie sokołowskim w gminie Bielany miejscowość Patrykozy-Kolonia.

 

 • 3. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:
 • w powiecie siedleckim:
 1. w gminie Mordy miejscowości: Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Olędy, Stok Ruski, Kolonia Mordy, Pieńki, Wyczółki, Leśniczówka,
 2. miasto Mordy,
 3. w gminie Paprotnia miejscowości: Kobylany-Kozy, Czarnoty, Nasiłów, Skwierczyn Lacki, Kaliski, Paprotnia, Łozy, Łęczycki, Pliszki, Grabowiec, Podawce, Pluty, Koryciany, Krynki, Hołubla, Stasin,
 4. w gminie Przesmyki miejscowości: Tarków, Kukawki,
 5. w gminie Siedlce miejscowości: Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn-Pieńki, Biel, Osiny, Pustki, Grubale, Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Błogoszcz, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Golice, Golice-Kolonia, Jagodnia, Topórek, Purzec, Strzała, Chodów,
 6. miasto Siedlce,
 7. w gminie Suchożebry miejscowości: Borki Siedleckie, Kopcie, Wola Suchożebrska, Przygody, Suchożebry, Stany Duże, Stany Małe, Podnieśno, Sosna-Kozółki, Sosna-Kicki, Sosna-Trojanki, Sosna-Korabie,
 8. w gminie Mokobody miejscowości: Jeruzale, Osiny Dolne, Osiny Górne, Kisielany-Kuce;
 • w powiecie sokołowskim:
 1. w gminie Bielany miejscowości: Ruda-Kolonia, Patrykozy, Wyszomierz, Dmochy-Rogale, Wiechetki Duże, Wańtuchy, Wojewódki Górne, Kowiesy, Ruciany, Bielany-Jarosławy, Bielany-Żyłaki, Bielany-Wąsy, Błonie Duże, Brodacze, Błonie Małe, Kożuchów, Kożuchówek,
 2. w gminie Repki miejscowości: Kobylany Górne, Smuniew, Ostrówek, Skwierczyn-Dwór, Skwierczyn-Wieś, Kobylany-Skorupki, Włodki, Zawady, Skorupki, Remiszew Mały, Borychów, Wyrozręby-Konaty, Wyrozręby-Podawce, Sawice-Wieś,
 3. w gminie Sokołów Podlaski miejscowości: Krasnodęby-Sypytki, Krasnodęby-Rafały, Dziegietnia, Dziegietnia-Kolonia.

 

 • 4. Wyznacza się obszar buforowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania na terenie nie objętym obszarami, o których mowa w § 2 i 3 a dotyczącym:
 • powiatu siedleckiego;
 • powiatu sokołowskiego:
 1. w gminach Bielany, Repki oraz Sokołów Podlaski,
 2. w mieście Sokołów Podlaski.

 

 • 5.  Obszary, o których mowa w § 2-4 oraz § 11, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia, przy czym obszar zapowietrzony jest oznaczony kolorem różowym, obszar zapowietrzonym z 1 km strefą obejmującą dodatkowe środki wymienione w § 11 oznaczony jest kolorem różowym zakreskowanym, obszar zagrożony oznaczony jest kolorem niebieskim oraz obszar buforowy oznaczony jest kolorem szarym zakreskowanym.
 • 6. 1. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje podane w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") oraz art. 2  rozporządzenia nr 2020/687.
 1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
 • „ptaki utrzymywane” - drób i ptaki żyjące w niewoli;
 • „zakład komercyjny” - zakład, w którym drób jest hodowany lub utrzymywany w celu umieszczenia na rynku.
 • 7. 1.  Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, w zakładach w których utrzymywane są ptaki, innych niż zakłady, w których potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się:
 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
 • zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

 1. a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
 2. b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5)         prowadzenie ewidencji:

 1. a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
 2. b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6)         niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009";

7)         utrzymywanie ptaków w zamknięciu.

 1. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a, ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, zakazuje się:
 • przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
 • odnowy populacji ptaków łownych;
 • organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
 • przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
 • przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
 • przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

 

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:

1)         produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2)         produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3)         produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4)         produkty wytworzone na obszarze zapowietrzonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:

 1. a) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym,
 2. b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zapowietrzonym; lub
 3. c) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym i poddawanych ubojowi na obszarze zapowietrzonym;

5)         produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

 • 8 . Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 7 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 29-31 oraz 33-35 i art. 37, 38 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 tego rozporządzenia.
 • 9 . 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, w zakładach w których utrzymywane są ptaki, nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

 1. a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
 2. b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5)  prowadzenie ewidencji:

 1. a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
 2. b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009;

7) utrzymywanie ptaków w zamknięciu.

 1. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a, ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych,  z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:

 1. a) trzymanych poza obszarem zagrożonym,
 2. b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym; lub
 3. c) trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;

5) produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne  epidemiologiczne na rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

 • 10 . Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 9 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 44, 46-47, 49-51 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 43 ust. 2-7 tego rozporządzenia.
 • 11. 1. Na obszarze zapowietrzonym wyznaczonym zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w odległości 1 km od ogniska choroby zlokalizowanego w miejscowości:
 • Strusy 54, gmina Paprotnia, powiat siedlecki o współrzędnych 52.243901 N, 22.385878 E,
 • Strusy 47, gmina Paprotnia, powiat siedlecki o współrzędnych 52.251342 N, 22.378489 E,
 • Nakory 109, gmina Suchożebry, powiat siedlecki o współrzędnych 52.278741 N, 22.340872 E,
 • Nakory 110, gmina Suchożebry, powiat siedlecki o współrzędnych 52.280523 N, 22.339819 E

- nakazuje się ubój lub uśmiercanie prewencyjne w obrębie zakładu, drobiu utrzymywanego
w zakładach komercyjnych.

 1. Uśmiercanie prewencyjne drobiu utrzymywanego w obrębie zakładu należy przeprowadzić pod nadzorem właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii i w taki sposób, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków w trakcie uśmiercania zwierząt i po ich uśmierceniu.
 2. W przypadku uśmiercania prewencyjnego właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje zapewnienie zgodności transportu ciał lub części ciał drobiu, o którym mowa w ust. 1, z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.
 • 12. Na obszarze buforowym stosuje takie same środki i odstępstwa, co środki i odstępstwa przewidziane w § 9 ust. 1 pkt 1-5, 7, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.
 • 13. 1.  Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY".
 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY".
 2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

 

 • 14. Nakazuje się wyłożenie i obsługę mat dezynfekcyjnych na drogach publicznych
  i prywatnych na granicy obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.

 

 • 15. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Siedlcach oraz Sokołowie Podlaskim, Staroście Siedleckiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siedlcach, Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Wójtom gmin Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy, Burmistrzowi Miasta Siedlce, Staroście Sokołowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski, Wójtom Gmin: Bielany, Repki, Sokołów Podlaski, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.
 • 16.  1.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej
  w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów,
  o których mowa w § 2-4.
 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Uwaga ważny komunikat dla interesantów !!!

KOMUNIKAT- ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTTÓW

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem  koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników, informuję, że obowiązują następujące zasady dotyczące przyjęć interesantów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgrowie tzn.:

- ograniczenie możliwości osobistego załatwiania spraw,

- wprowadzenie kontaktu z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyłącznie telefonicznego lub pisemnego (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgrowie będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu, po zasłonięciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Jeśli chcesz dostarczyć dokumenty do urzędu, proszę umieścić je w urnie znajdującej się w przedsionku budynku.

W pozostałych przypadkach zachęcamy do wykorzystywania alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie (25)7922406, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), e-mail:  piwet_wegrow@wp.pl

Jednocześnie apelujemy do osób, które mają objawy przeziębienia, katar, kaszel, gorączkę, osłabienie  itp. o nieprzychodzenie do Urzędu. Zachowajmy zdrowy rozsądek i wykażmy troskę o zdrowie swoje i innych.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 2020-10-19

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:PLW
Odpowiada:PLW
Wytworzył:PLW
Data ostatniej zmiany:2023-07-21 14:42:44

Archiwum

Data Autor
2023-04-24 14:07 PLW zobacz
2023-04-24 14:07 PLW zobacz
2022-09-22 12:28 PLW zobacz
2022-01-13 15:41 PLW zobacz
2021-12-21 10:21 PLW zobacz
2021-12-21 10:20 PLW zobacz
2021-12-21 10:20 PLW zobacz
2021-12-21 10:19 PLW zobacz
2021-12-21 10:19 PLW zobacz
2021-12-21 10:18 PLW zobacz
2021-12-21 10:18 PLW zobacz
2021-12-21 10:17 PLW zobacz
2021-12-21 10:17 PLW zobacz
2021-12-21 10:16 PLW zobacz
2021-12-21 10:15 PLW zobacz
2021-12-21 10:14 PLW zobacz
2021-12-21 10:13 PLW zobacz
2021-12-21 10:12 PLW zobacz
2021-12-21 10:11 PLW zobacz
2021-12-21 10:11 PLW zobacz
2021-12-21 10:10 PLW zobacz
2021-11-12 09:49 PLW zobacz
2020-10-30 13:36 PLW zobacz
2020-10-08 11:52 PLW zobacz
2020-06-03 10:29 PLW zobacz
2020-05-04 17:04 PLW zobacz
2020-04-02 15:24 PLW zobacz
2020-03-19 08:50 PLW zobacz
2020-03-19 08:43 PLW zobacz
2020-03-17 15:28 PLW zobacz
2020-03-17 11:42 PLW zobacz
2020-03-17 11:30 PLW zobacz
2020-03-17 11:28 PLW zobacz
2020-03-16 13:18 PLW zobacz
2020-03-16 13:18 PLW zobacz
2020-03-13 15:18 PLW zobacz
2020-01-03 10:18 PLW zobacz
2019-10-14 15:42 PLW zobacz
2019-10-01 15:18 PLW zobacz
2019-06-26 12:43 PLW zobacz
2019-06-26 12:36 PLW zobacz
2019-06-26 12:34 PLW zobacz
2019-06-24 11:34 PLW zobacz
2019-06-24 11:21 PLW zobacz
2019-04-30 11:18 PLW zobacz
2019-04-10 13:47 PLW zobacz
2019-04-01 12:13 PLW zobacz
2019-04-01 12:11 PLW zobacz
2019-04-01 12:04 PLW zobacz
2019-04-01 12:03 PLW zobacz
2019-03-22 15:54 PLW zobacz
2019-03-04 13:40 PLW zobacz
2019-03-04 13:40 PLW zobacz
2019-02-12 12:13 PLW zobacz
2019-02-11 08:52 PLW zobacz
2019-02-05 11:13 PLW zobacz
2019-01-09 14:10 PLW zobacz
2018-11-14 13:25 PLW zobacz
2018-11-14 13:25 PLW zobacz
2018-06-22 08:37 PLW zobacz
2018-06-19 12:22 PLW zobacz
2018-06-19 12:18 PLW zobacz
2018-06-19 12:17 PLW zobacz
2018-06-19 12:13 PLW zobacz
2018-06-19 12:08 PLW zobacz
2018-05-02 14:19 PLW zobacz
2018-05-02 14:17 PLW zobacz
2018-03-12 10:06 PLW zobacz
2018-02-23 09:24 PLW zobacz
2018-02-23 09:22 PLW zobacz
2018-02-23 08:32 PLW zobacz
2018-02-23 08:31 PLW zobacz
2018-02-23 08:31 PLW zobacz
2018-02-23 08:29 PLW zobacz
2018-02-22 14:37 PLW zobacz
2018-02-20 12:12 PLW zobacz
2018-02-20 12:10 PLW zobacz
2018-02-16 11:38 PLW zobacz
2018-02-02 10:56 PLW zobacz
2018-02-02 10:48 PLW zobacz
2017-12-11 14:53 PLW zobacz
2017-11-06 08:32 PLW zobacz
2017-10-24 11:03 PLW zobacz
2017-09-06 14:02 PLW zobacz
2017-09-06 14:00 Wioletta Gotowicka zobacz
2017-04-05 15:31 Wioletta Gotowicka zobacz
2017-04-05 15:30 Wioletta Gotowicka zobacz
2017-01-16 11:49 Wioletta Gotowicka zobacz
2016-12-22 15:13 Wioletta Gotowicka zobacz
2016-12-22 15:04 Wioletta Gotowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4567