Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Procedura wyznaczenia lekarzy weterynarii

 

Procedura wszczęcia postępowania z urzędu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu
 
w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu zamojskiego.

 

Cel opracowania niniejszej procedury.

 

Procedura niniejsza została opracowana dla ujednolicenia postępowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu w przypadku wystąpienia konieczności wyznaczenia lekarzy spoza inspekcji do wykonania czynności urzędowych, które z mocy ustaw zostały nałożone na Inspekcję Weterynaryjną, a których z przyczyn finansowych lub organizacyjnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu nie jest w stanie wykonać własnymi siłami.

 

W wyniku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu wszczyna postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu zamojskiego grodzkiego i ziemskiego .

Informację w sprawie wszczęcia postępowania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu zamieszcza na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie BIP z podaniem rodzaju czynności do wykonywania, których Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu zamierza wyznaczyć urzędowych lekarzy weterynarii, kwalifikacji jakie lekarz weterynarii ubiegający się o wyznaczenie winien udokumentować stosownym dokumentem, miejscu i czasie wykonywania czynności.

 

 1. Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do obowiązkowego przedłożenie/okazania niżej wymienionych dokumentów:

  1. Wniosek wg. wzoru przekazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu o zainteresowaniu wyznaczeniem z określeniem zakresu wyznaczenia. W przypadkach czynności nieokreślonych w oświadczeniu należy dopisać o wnioskowaną do wyznaczenia czynność w oparciu o zawarty w art. 16 ust. 1 katalog czynności,
  2. Oryginał prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, który to dokument zostanie skopiowany (kserokopia oryginału ) i kopia z potwierdzeniem jej za zgodność z oryginałem, zostanie umieszczona w przedmiotowej teczce osoby składającej deklarację świadczenia czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu,
  3. Dyplom lekarza weterynarii, który to dokument zostanie skopiowany (kserokopia oryginału ), a kopia z potwierdzeniem jej za zgodność z oryginałem zostanie umieszczona w przedmiotowej teczce osoby składającej deklarację świadczenia czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu,
  4. Zaświadczenie o odbytej praktyce jak określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób ( Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 860 z późn.zm.),
   Kopia dokumentu – jak określono wyżej,
  5. Wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy ( ubiegającego się o wyznaczenie ) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – zgodnie z wzorem przekazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu,
  6. W przypadku lekarza weterynarii ubiegającego się o wyznaczenie do nadzoru nad ubojem zwierząt, nadzoru nad produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego zaświadczenia o stanie zdrowia w tym aktualny wynik badania okulistycznego.

   

 2. Osoby ubiegające się o wyznaczenie do badania mięsa w kierunku włośni dodatkowo przedkładają.  

  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej” ( organizowany przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie),
  2. Świadectwo szkolenia w zakresie stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 – ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących – wydane przez upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie,
  3. Podpisanie ZOBOWIĄZANIA do zachowania poufności wobec wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu.

Dodatkowe ustalenia:

 

  1. Należy przedłożyć/okazać dokumentację z uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia,
  2. Osoby wyznaczane po raz pierwszy przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu, a pozostałe osoby na wezwanie w każdym czasie zobowiązane są do zaliczenia testu obejmującego swoim zakresem tematykę z obszaru wyznaczenia tj. prawa wspólnotowego, polskich regulacji prawnych w tym szczegółowych instrukcji dotyczących czynności będących przedmiotem wyznaczenia,
  3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu zastrzega sobie prawo do:
   • wnioskowania o przedłożenie innych dokumentów przez wnoszącego o wyznaczenie oraz już wyznaczonego lekarza weterynarii jeżeli jest to wymagane przepisem prawa obowiązującego,
   • sprawdzenie kompetencji i kwalifikacji do wykonywania czynności z wyznaczenia poprzez:
    -rozmowę kwalifikacyjną,
    -test kompetencji,
    -sprawdzenie umiejętności w praktyce obejmujących miedzy innymi wypełnianie dokumentacji, sposobu prowadzenia badań rozpoznawczych u zwierząt, sposobu pobierania próbek.

Po terminie wskazanym w postanowieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia do składania wniosków w sprawie wyznaczenia oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu przeprowadza weryfikację wniosków, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne mające na celu potwierdzenie znajomości przez lekarza weterynarii ubiegającego się o wyznaczenie zagadnień związanych z czynnościami będącymi przedmiotem wyznaczenia.

Po wyczerpaniu w/w kroków w postępowaniu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu w drodze decyzji administracyjnej wyznacza lekarzy weterynarii oraz osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii wybrane spośród ubiegających się o wyznaczenie.
Informację o wyznaczeniu lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu przekazuje osobie wyznaczonej, właścicielowi zakładu, w którym lekarz weterynarii będzie wykonywał czynności urzędowe, samorządowiterytorialnemu (burmistrzowi, wójtowi) na terenie, którego lekarz weterynarii będzie wykonywał czynności urzędowe.

Procedura wszczęcia postępowania w sprawie wyznaczenia wznawiana jest w każdym czasie wystąpienia przesłanek do wyznaczenia.
Osoby składające deklaracje o gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu, a które dopełniły wyżej określonych czynności w zakresie dokumentacji są wpisywane na listę osób oczekujących na wyznaczenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu.

W przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych lub finansowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu nie jest w stanie wykonywać ustawowych zadań Inspekcji zgodnie z właściwością, następuje przekazanie informacji o wszczęciu postępowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu w sprawie wyznaczenia i możliwość wyznaczenia lekarza weterynarii z listy oczekujących z uwzględnieniem jego kompetencji i zakresu wnioskowanych czynności do wyznaczenia oraz kolejności na liście oczekujących do wyznaczenia lekarzy weterynarii.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2016-02-02 11:31:30

Archiwum

Data Autor
2016-02-02 11:19 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2410