Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Akcja Dzień Wolny

STOP ZUBOŻENIU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

Nowe zadania i obowiązki Inspekcji Weterynaryjnej

 

2009 r.

Stacje wytrawiania, dodatkowe kontrole: wzajemna zgodności, zaświadczenia unijne

* Postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem mieszadła magnetycznego.

(Instrukcja GLW Nr GIWlab-5110-65/09 z dnia 1 grudnia 2009 r.)

* Powiatowy Lekarz Weterynarii zobowiązany do wydawania zaświadczeń o spełnieniu: minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwie w zakresie niezbędnym do ubiegania się lub otrzymania pomocy finansowej albo dofinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej (EFOiGR); warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie niezbędnym do ubiegania się lub otrzymania pomocy finansowej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW).

(Dz.U. 2008.237.1655, art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw)

* Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana do przeprowadzania kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

(Dz.U.2009.20.105, art. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw).

 

2010 r.

Dobrostan zwierząt w rzeźniach, zatwierdzanie laboratoriów, wyroby do diagnostyki in vitro, audyty w IW

* Przeprowadzanie dodatkowych kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu oraz raportowanie o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach.

(Instrukcja GLW Nr GIWz.420/AW-1/10 z dnia 12 stycznia 2010 r.)

* Kierownicy laboratoriów ubiegających się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych w danym kierunku dla celów kontroli urzędowych zobowiązani do składania wniosków w tym zakresie do Głównego Lekarza Weterynarii.

* Zakłady higieny weterynaryjnej, wchodzące w skład wojewódzkich inspektoratów weterynarii zobowiązane są do potwierdzenia spełnienia przez pracownie badania mięsa na obecność włośni „ nowych” warunków i informują o tym Głównego Lekarza Weterynarii.

(Dz.U.2010.60.372, art. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw)

* Przeprowadzanie kontroli w zakresie możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego i znakowania.

(Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-1/10 z dnia 23 marca 2010 r.)

* Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana do kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej.

(Dz.U.2010.78.513, art. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw).

* Postępowanie PLW w sprawie wprowadzania do handlu wewnątrzwspólnotowego koni przeznaczonych do uboju i świń.

(Instrukcje GLW Nr GIWz.410/T-11/10 z dnia 14 maja 2010 r, Nr GIWz.410/T-9/10 z dnia 14 maja 2010 r.)

* Wprowadzenie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy IW.

(Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.)

 

2011 r.

Dodatkowe kontrole sektora akwakultury, schronisk, dobrostan zwierząt podczas transportu

* Kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury.

(Instrukcja GLW Nr GIWz.400/R-01/2011 z dnia 18 marca 2011r.)

* Postępowanie PLW przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt.

(Instrukcja GLW Nr GIWz.420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011 r.)

* Postępowanie PLW przy zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego, wykorzystywanych do transportu zwierząt, kontroli przewoźników, przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu.

(Instrukcja GLW Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r.)

 

2012 r.

Dodatkowy monitoring pozostałości w żywności z krajów trzecich, RASFF

* Nowe wytyczne w sprawie zakresu i sposobu działania RASFF

(Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-1/12 z dnia 12 stycznia 2012 r.)

* Program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej.

(Instrukcja GLW Nr GIWbip.mon-83-1/2012 z dnia 7 marca 2012 r.)

 

2013 r.

Dodatkowy monitoring dioksyn w żywności, nowe świadectwa przy przemieszczaniu świń

* Program badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopochodnych PCB u zwierząt , w produktach pochodzenia zwierzęcego.

(Instrukcja GLW Nr GIWlab-83-1/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.)

* Nowe wytyczne w sprawie wystawiania świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

(Instrukcja GLW Nr GIWz-400-27/2013 z d dnia 22 marca 2013 r.)

* Nowe wytyczne w zakresie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach/

(Instrukcja GLWbż.-5001/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r.)

Od 2013 r. PLW obowiązany jest wydawać opinie nt. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” dla każdej gminy.

 

2014 r.

Dodatkowy monitoring WWA żywności, dodatkowy monitoring wody w nadzorze paszowym, dodatkowe kontrole na rzeźniach w sektorze utylizacyjnym, potwierdzanie przesyłek uppz/pp w systemie TRACES, postępowanie przy stwierdzeniu PAP w paszach

* Monitoring WWA (monitoring żywności)

(Pismo GLW Nr GIwlab.810-1/2014(15) z dnia 5 lutego 2014r.)

* Monitoring wody do pojenia zwierząt (monitoring paszowy)

(Pismo GLW Nr GIwpuf-7010-7/2014(1) z dnia 12 lutego 2014 r.)

* Postępowanie PLW w sprawie wprowadzania do handlu wewnątrzwspólnotowego owiec i kóz.

(Instrukcja GLW Nr 0010-2/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.)

* Nowe wytyczne przy zatwierdzaniu oraz przeprowadzaniu kontroli miejsc odpoczynku zwierząt.

(Instrukcja GLW Nr 02010-7/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.)

* Nowe wytyczne przy nadzorze nad wykorzystaniem nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów pochodzenia ubocznego, produktów pochodnych ub z udziałem tych produktów oraz stwierdzenia niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszach. Nowe wytyczne w zakresie potwierdzania przesyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w systemie TRACES.

(Instrukcje GLW Nr 02010-4/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr 02010-11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.)

* ASF – afrykański pomór świń – monitoring na terenie całego kraju / zwalczanie.

 

2015 r.

Nadzór nad zwierzętami doświadczalnymi, dodatkowe kontrole nad warunkami uśmiercania zwierząt

* Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana do kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, prowadzenia ewidencji zwierząt, przeprowadzania doświadczeń.

(Dz.U.2015.266, art. 74 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych).

* Nowe wytyczne przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowanie o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych.

(Instrukcja GLW Nr GIWpr.02010-1/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.)

 

2016 r.

RHD, dodatkowe kontrole leków i produktów weterynaryjnych, odstrzał sanitarny dzików

* Nowe wytyczne dla funkcjonowania posterunków weterynaryjnej kontroli granicznej w celu ich dostosowania do wymaga określonych w prawie Unii Europejskiej.

(Instrukcja GLW Nr GIWpr-02010-6/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.)

* Nowe wytyczne w sprawie przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii. Sposób pobierania próbek produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

(Instrukcje GLW Nr pr-02010-1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., Nr GIWpr-02010-3/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., Nr GIWpr-02010-4/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.)

* Nowe wytyczne w sprawie zasad i sposobu elektronicznego wprowadzania oraz przekazywania danych do list urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania świadectw zdrowia.

(Instrukcja GLW Nr GIWpr-02010-7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.)

* Zarządzenie odstrzału sanitarnego dzików

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2016 r.)

* Postępowanie PLW w sprawie wprowadzania do handlu wewnątrzwspólnotowego bydła.

(Instrukcja GLW Nr GIWpr-2010-13/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.)

* Postępowanie PLW przy przeprowadzaniu niedyskryminujących kontroli przesyłek żywych zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym w miejscu ich przeznaczenia.

9Instrukcja GLW Nr GIWpr-2010-25/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.)

* Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana do nadzoru i kontroli nad żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym.

(Dz.U.2016.50, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników)

 

2017 r.

Dobrostan brojlerów (łapki), zwalczanie nowych jednostek zakaźnych u bydła

* Nowe wytyczne w sprawie prowadzenia przez urzędowych lekarzy weterynarii dziennika badania przedubojowego/poubojowego zwierząt/mięsa, drobiu/ mięsa drobiowego, dziennika oględzin nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz dziennika badania mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych.

(Instrukcja GLw Nr GIWpr-02010-4/2017 z dnia 22 marca 2017 r.)

* Nowe wytyczne w zakresie monitorowania oporności odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i bakterii komensalnych na środki przeciwdrobnoustrojowe.

(Instrukcja GLW Nr GIWpr-02010-6/2017 z dnia 31 marca 2017 r.)

* Nowe wytyczne w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu brojlerów kurzych w gospodarstwach na podstawie badania poubojowego.

(Instrukcja GLW Nr GIWpr-02010-7/2017  z dnia 15 lipca 2017 r.)

* Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 sierpnia 2017 r.)

 

2018 r.

Bioasekuracja (ASF) na obszarze całego kraju, nowa jednostka chorobowa jeleniowatych, szkolenia w zakresie dobrostanu w uboju gospodarczym

* Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzanie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie.

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 stycznia 2018 r.)

* program mający na celu poszerzanie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby (CWD) jeleniowatych na lata 2018-2020.

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 2 lutego 2018 r. )

* Jeżeli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych powiatowy lekarze weterynarii nie będą w stanie wykonać ustawowych zadań IW, mogą wyznaczyć na czas określony do wykonywania tych czynności lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego PIW (pod warunkiem uzyskania zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w którym wyznaczana osoba jest zatrudniona; uzyska zgodę właściwego WLW, w przypadku PLW i jego Z-cy; czynności nie będą przekraczać 60 h w m-cu i nie będą wykonywane w czasie pracy w Inspekcji).

(Dz.U. 2018.50, art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt).

* Rozporządzenia z 12.03.2018 r. poz. 539 – rekomendacja organizowania szkoleń bezkosztowych dla rolników.

 

 

2019 r. ?

Wolne od GMO, nadzór farmaceutyczny na poziomie PIW

 

Planowana jest kolejna zmiana w ustawie o IW poszerzająca zakres jej działania o nadzór nad „produktami wolnymi od GMO”.

 

Planowana jest zmiana w Prawie Farmaceutycznym

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2018-03-22 12:13:16

Archiwum

Data Autor
2018-03-22 12:12 Adrian Wojda zobacz
2018-03-22 12:11 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1543