drukuj

Nabór do pracy

Załącznik nr 1do Uchwały Rady Nadzorczej

                 Nr 61/V/2016 z dnia 11 marca 2016 r.

 Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747), § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003r. Nr 55, poz. 476 ze zm.) oraz § 29 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

Prezesa Zarządu Spółki

 
 

 1. Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać do dnia 14 kwietnia 2016 r.,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach- NIE OTWIERAĆ”. Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10 pokój nr 140 w  godzinach od 900 do 1400 lub wysyłać listem poleconym na adres Spółki: 40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data doręczenia przesyłki.

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać poniższe warunki:

1)    posiadać ukończone studia wyższe magisterskie,

2)      legitymować się co najmniej 5-letnim stażem pracy,

3)      korzystać w pełni z praw publicznych,

4)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

5)      nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)   List motywacyjny.

2)   Życiorys zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć zawodowych wraz z adresem do korespondencji i numerem telefonicznym oraz adresem e-mail.

3)   Kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów,

4)   Kopie świadectw pracy dokumentujących co najmniej 5-letni staż pracy,

5)   Oświadczenia o:

- ukończeniu studiów wyższych,

- posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu pracy,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

- niekaralności za przestępstwa umyślne oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne, karne skarbowe lub dyscyplinarne,

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, niezbędnych dla postępowania kwalifikacyjnego,

- złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a w związku z art. 4 pkt 39 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013. 1388 j.t.). Powyższe dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Odpisy lub kserokopie składanych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Otwarcie zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.

Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego indywidualnie, telefonicznie bądź pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez kandydata adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10 począwszy od dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

 1. Kandydatom udostępnia się informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdanie finansowe za 2014 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. Informacje o Spółce, o których mowa powyżej, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, Sekretariat Spółki pokój nr 140 od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14 kwietnia 2016 r., w godzinach 9.00 – 14.00, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem będzie następujący zakres zagadnień:

-      wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,

-      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

-      znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

-    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości i rachunkowości zarządczej,

-      doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

 1. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na podany przez kandydata adres e-mailowy. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:WojciechMaroszek
Odpowiada:WojciechMaroszek
Wytworzył:WojciechMaroszek
Data ostatniej zmiany:2016-03-17 14:08:44

Archiwum

Data Autor
2016-03-08 09:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 160