tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
drukuj

Nabór do pracy

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 14 W OLSZTYNIE

  

 I. CEL

Celem procedury jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryteria fachowości.

II. PRZEDMIOT

Przedmiotem procedury jest określenie trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

III. ZAKRES STOSOWANIA

Procedurą objęte są wolne stanowiska urzędnicze, na które zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki, lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA

      1. Osoby zatrudniane na zastępstwo oraz na stanowiskach obsługi przyjmowane są na podstawie

         rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z Dyrektorem przedszkola.

      2. Dyrektor decyduje o ogłoszeniu naboru na wolnestanowisko urzędnicze, wydając stosowne

          zarządzenie.

      3. Ustala się następujące etapy naboru:

               1)        ogłoszenie o naborze,

               2)        składanie dokumentów aplikacyjnych,

               3)        wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

               4)        ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

               5)        selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna,

               6)        sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,

               7)        podjęcie decyzji o zatrudnieniu,

               8)        ogłoszenie wyników naboru

    4. Ogłoszenie o naborze zawiera:

                1)        nazwę i adres przedszkola,

                2)        określenie stanowiska urzędniczego,

                3)        określenie wymagań wobec kandydata, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a

                            które dodatkowe,

                4)        wskazanie zadań wykonywanych na danym stanowisku urzędniczym,

                5)        wskazanie wymaganych dokumentów,

                6)        określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

     5. Ogłoszenie o naborze ofert na wolne stanowisko zostaje podane do publicznej wiadomości

         w Biuletynie Informacji Publicznej.

     6.  Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m. in. w:

                 1)        urzędach pracy,

                 2)        biurach pośrednictwa pracy,

                 3)        prasie.

     7.  Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni

         od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

      8.  Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne

          stanowisko urzędnicze.

      9. Opis stanowiska pracy zawiera:

                1)        dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,

                 2)        określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i

                            predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

                 3)        określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia

                           stanowiska pracy,

                 4)        określenia odpowiedzialności,

                 5)        inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

      10. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

         od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

       11. Na dokumenty aplikacyjne składają się :

                  1) list motywacyjny,

                  2)        CV,

                  3)        kserokopie świadectw pracy,

                  4)        kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

                  5)        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

                  6)        referencje,

                   7)        oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów

                  8)        oświadczenie aplikującego o niekaralności

                  9)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i

                           liście motywacyjnym.

       12. Analizy dokumentów, polegającej na zapoznaniu się z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów 

           dokonuje Dyrektor przedszkola.

      13. Po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej

          selekcji, w BIP umieszcza się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w

          ogłoszeniu.

       14. Lista, o której mowa w ust. 14, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca

           zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

       15. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie

           objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o

           naborze.

       16. Selekcja końcowa odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzonej przez Dyrektora

           przedszkola.

       17. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i

           weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

       18. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zbadanie:

                  1)      predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie

                          powierzonych obowiązków,

                  2)      posiadanej wiedzy na temat samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjnej, w

                          której ubiega się o stanowisko,

                  3)      obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio

                            przez kandydata,

                 4)      celów zawodowych kandydata.

         19. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zatrudnieniem zobowiązany jest przedłożyć  

             zaświadczenie o niekaralności i wynikach badań lekarskich.

        20. Po zakończeniu procedury naboru sporządzany jest protokół.

         21. Protokół zawiera :

                      1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona,

                          nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej

                           niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełnienia przez nich

                            wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

                        2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania

                            formalne,

                         3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru

                         4) uzasadnienie dokonanego wyboru,

      22. Protokół nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

      23. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest

          upowszechniana  przez umieszczenie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

      24. Informacja, o której mowa w ust. 23 zawiera:

                         1) nazwę i adres przedszkola,

                         2) określenie stanowiska urzędniczego,

                         3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu 

                             przepisów Kodeksu cywilnego,

                         4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia   

                              żadnego kandydata.

       25. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru

           zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie

           na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w

           protokole tego naboru.

       26. Kandydata zatrudnia  Dyrektor przedszkola.

       27. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają

          dołączone do jego akt osobowych.

        28. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i

           zostały umieszczone w protokole, są przechowywane, przez okres 2 lat, a następnie przekazane

           do archiwum zakładowego.

      29. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób są odsyłane lub mogą być odbierane osobiście przez

            zainteresowanych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Drążek
Odpowiada:Jolanta Drążęk
Wytworzył:Danuta Tomczyk
Data ostatniej zmiany:2016-10-12 11:16:43

Archiwum

Data Autor
2016-10-12 10:52 Jolanta Drążek zobacz
1970-01-01 01:00 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 779