Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Centr.Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozw. w Niemienicach
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 r. poz.59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170).
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z póź. zm.)
 4. Statut Szkoły.
 5. Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

 

W Ośrodku prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły
 • Księgi inwentarzowe
 • Arkusz organizacyjny
 • Proktokoły Rad Pedagogicznych i Rady Rodziców
 • Rejestr korenspondencji
 • Akta osobowe pracowników
 • Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidem.
 • Oświadczenia i wnioski do funduszu socjalnego
 • Karty zarobkowe i zasiłkowe pracowników
 • Dokumentacja ubezpieczeniowa
 • Dokumentacja awansów zawodowych nauczycieli
 • Ewidencja wyjść pracowników
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
 • Ewidencja urlopów
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów
 • Dane o uczniach i ich prawnych opiekunach
 • Ksiega uczniów
 • Arkusze ocen
 • Dzienniki lekcyjne
 • Księga wydanych legitymacji i legitymacje
 • Rejestr wydanych świadectw oraz zaświadczeń
 • Karty zdrowia uczniów

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumentacja szkolna:

 • Dzienniki lekcyjne
 • Dzienniki zajęć specjalistycznych
 • Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET)
 • Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Oceny efektywności
 • Zeszyty obserwacji

Powyższe dokumenty nauczyciel może udostępnić rodzicom z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 

Dokumenty szkolne znajdujące się na poniższej liście są udostępnione do wglądu na stronie BIP

i u Dyrektora Ośrodka:

 • Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Regulamin wycieczek

 

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów.

Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170).

 1. Ośrodek wydaje świadectwa, zaświadczenia, dyplomy i inne druki szkolne według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.
Dokumenty udostępnia się na terenie Ośrodka powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu odpowiedniego upoważnienia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Dragan
Odpowiada:Małgorzata Spychaj
Wytworzył:Sylwia Dragan
Data ostatniej zmiany:2019-10-04 14:13:12

Archiwum

Data Autor
2018-12-06 14:28 Sylwia Przysucha zobacz
2018-03-21 14:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 546