tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie
drukuj

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 

o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu „ SP29 - szkołą kreatywnych umysłów” w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Gmina Olsztyn działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2016 r. poz. 217, późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera, pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w osi priorytetowej
2. KADRY DLA GOSPODARKI, 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Olsztyn– Lider projektu.

Nabór Partnera będzie odbywać się w terminie od 30 listopada 2019r. do 23 grudnia 2019r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” osobiście  lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego, ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

w terminie do 23 grudnia 2019r. do godz. 1500 w sekretariacie szkoły (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego, ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu                                             

Otwarcie ofert odbędzie się 23 grudnia 2019r. o godz. 1515.

Ogłoszenie i regulamin konkursu naboru

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Gut
Odpowiada:Barbara Chodnicka
Wytworzył:Katarzyna Gut
Data ostatniej zmiany:2019-11-29 09:49:15

Archiwum

Data Autor
2019-11-29 09:46 Barbara Chodnicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 75