Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im.L.Teligi
drukuj

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

ADMINISTRACYJNYCH I GOSPODARCZYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej: RODO) przekazujemy Pracownikom wymagane prawem informacje.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim (adres: ul. Wolińska 9, tel.: 91 382 07 84, email: sp2kamienpom@op.pl) , zwana dalej: Szkołą.

 1. Inspektor ochrony danych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. poz. 1000) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IODO).

Kontakt z Inspektorem:

pod adresem e-mail:                dariusz@4itsecurity.pl

 

 • Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS – na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przetwarzanie danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych Pracowników Szkoły będą mieć upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Kamieniu Pomorskim – Referatu Oświaty Kultury i Sportu - wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych, związanych ze zgłoszeniem pracownika Szkoły i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacją oraz przekazywaniem informacji o zwolnieniach, prowadzeniem rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej umowy.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę przez okres niezbędny do realizacji celów archiwizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).

 1. Prawo dostępu

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

 • Prawo do skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 
  00-193 Warszawa

Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

 

 • Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych, w zakresie uregulowanym przepisami prawa, jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji obowiązków Administratora, związanych z umową o pracę, jak również innych obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ul. Wolińskiej 9, Tel.: 913820784, email: sp2kamienpom@op.pl
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim, email: dariusz@4itsecurity.pl
 4. Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Szczecinie.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Dyrektor Szkoły

Renata Jarczak

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Renata Jarczak
Odpowiada:Miłosz Krzyżanowski
Wytworzył:Renata Jarczak
Data ostatniej zmiany:2022-06-07 13:35:18

Archiwum

Data Autor
2020-04-14 12:19 Renata Jarczak zobacz
2019-03-19 13:07 Elżbieta Słowik zobacz
2019-03-19 13:06 Elżbieta Słowik zobacz
2019-03-19 13:03 Elżbieta Słowik zobacz
2017-10-27 11:52 Elżbieta Słowik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 610