Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
drukuj

Organizacja

ORGANIZACJA SZKOŁY

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje następujące ulice: Brzozowa, Adolfa Dygasińskiego, Gajowa, Kolejowa, Hugo Kołłątaja, Komisji Edukacji Narodowej, Lipowa, Lubelska od nr 85 do końca ( numery nieparzyste ) i od nr 94a do końca ( numery parzyste ) , Obwodowa, Orzechowa, Powstańców Śląskich, Roztocze,  Stanisława Konarskiego, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica, Towarowa, Wojska Polskiego, Wojskowa, Zakrzowiecka, 3 Maja.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 25. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. Uzależniony jest także od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych ( zwłaszcza w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów i mniej niż 30 uczniów podziału na grupy , o których mowa w ust. 4, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę).
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów. 
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym:. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 7. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może ustalić inną długość trwania lekcji i przerw między nimi.
 8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem     prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań.
 9. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
 10. W szkole działają organizacje uczniowskie, których działalność określają plany i regulaminy zgodne ze Statutem.
 11. Szkoła może w czasie wolnym od nauki prowadzić placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej.
 13.  W szkole funkcjonuje biblioteka.

Organizacja pracy świetlicy:

 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć.
 3. Świetlica funkcjonuje w oparciu o regulamin.

Organizacja pracy biblioteki:

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie w budynku szkoły, które przeznaczone jest na gromadzenie księgozbioru oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego.
 3. Biblioteka szkolna jest wyposażona w odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny.
 4. Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą.
 5. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.
 6. Nie przewiduje się możliwości korzystania z biblioteki szkolnej dla innych osób.
 7. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

 • 7 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,
 • l salę gimnastyczną,
 • 2 boiska sportowe,
 • gabinet lekarski,
 • pomieszczenie biblioteczne,
 • zaplecze kuchenne,
 • sekretariat,
 • gabinet dyrektora,
 • szatnię,
 • ogród szkolny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Olszyńska
Odpowiada:Marzena Olszyńska
Wytworzył:Marzena Olszyńska
Data ostatniej zmiany:2021-03-17 18:24:59

Archiwum

Data Autor
2021-03-02 10:28 Marzena Olszyńska zobacz
2018-12-05 12:20 Marzena Olszyńska zobacz
2015-12-12 18:06 Marzena Olszyńska zobacz
2012-02-24 10:38 Iwona Margoła zobacz
2012-02-15 20:45 Iwona Margoła zobacz
2012-02-14 19:48 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 650